Bước tới nội dung

Học Pascal/Thư viện/OVERLAY

Tủ sách mở Wikibooks

Bố trí các đoạn mã thực thi được truy xuất trên đĩa (nạp/nhả) thay vì đặt hết một lúc vào bộ nhớ khi chạy chương trình