Học Pascal/Danh sách lệnh/writeln

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lệnh writeln trong Pascal tương đương với lệnh write nhưng với lệnh này, sau khi in xong con trỏ sẽ xuống dòng mới.

Cú pháp[sửa]

writeln(Nội dung in ra);

Thí dụ[sửa]

writeln('Hello World');
writeln('The number is ', n);