Học Pascal/Danh sách lệnh/writeln

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh writeln trong Pascal tương đương với lệnh write nhưng với lệnh này, sau khi in xong con trỏ sẽ xuống dòng mới.

Cú pháp[sửa]

writeln(Nội dung in ra);

Thí dụ[sửa]

writeln('Hello World');
writeln('The number is ', n);