Học Pascal/Danh sách lệnh/write

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh write trong Pascal dùng để in ra màn hình làm việc.

Cú pháp[sửa]

write('Nội dung in ra');

Chú ý[sửa]

Sau mỗi kết quả ra (biến, hằng, biểu thức) có thể quy cách ra. Quy cách có dạng:

  • Đối với kết quả thực:
write(Ni dung:<độ rng>:<s ch s thp phân>)
  • Đối với kết quả khác:
write(Ni dung:<độ rng>)

Thí dụ

write(N:5,x:6:2)

Minh họa với N = 36, x = 24. Kết quả in ra:

₳₵₴36₳24.00
{₳ thay cho khoảng trắng}

Thí dụ[sửa]

write('Hello World');
write('The number is', n);