Học Pascal/Danh sách lệnh/read

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh read trong Pascal dùng để nhập dữ liệu vào chương trình từ bàn phím.

Cú pháp[sửa]

read(<danh sách biến vào>);

Trong đó danh sách biến vào là một hay nhiều tên biến đơn(trừ biến kiểu boolean). Trong trường hợp nhiều biến thì các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy (,).

Thí dụ[sửa]

read(N);
read(a,b,c);