Học Pascal/Danh sách lệnh/Writeln

Tủ sách mở Wikibooks

Ghi thông tin, kết quả trên màn hình và sau đó xuống dòng. Ghi file. Xuống hàng.

Cú Pháp[sửa]

writeln(<thông tin hay dữ liệu cần ghi>);
writeln(<biến tệp>,<dữ liệu>);
writeln;

Thí Dụ[sửa]

<pre>
writeln('hello',x,'world');
writeln(f,1);
writeln;