Học Pascal/Danh sách lệnh/SwapVectors

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh của Pascal dùng để chuẩn bị khởi động một chương trình

Cú Pháp[sửa]

SwapVectors;

Thí Dụ[sửa]

 SwapVectors;
 Exec(Dir + 'child.exe',char(i+$30));
 SwapVectors;