Bước tới nội dung

Học Pascal/Danh sách lệnh/Read

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh Pascal dùng để nhập thông tin và lưu trữ thông tin lại tại một biến số. Đọc file.

Cú Pháp

[sửa]
read(<biến>);
read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

Thí Dụ

[sửa]
{nhập tên của bạn}
read(name);
read(f,a);