Học Pascal/Danh sách lệnh/Read

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh Pascal dùng để nhập thông tin và lưu trữ thông tin lại tại một biến số. Đọc file.

Cú Pháp[sửa]

read(<biến>);
read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

Thí Dụ[sửa]

{nhập tên của bạn}
read(name);
read(f,a);