Học Pascal/Danh sách lệnh/Random

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh Pascal dùng để tạo một số ngẩu nhiên

Cú Pháp[sửa]

Số_Ngẩu_Nhiên := random(Một Số)

Thí Dụ[sửa]

Số_Ngẩu_Nhiên := random(9)