Học Pascal/Danh sách lệnh/Int

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin máy tính

Cú Pháp[sửa]

int(<số thực>);

Thí Dụ[sửa]

int(12345.6789); {12345.0}
//không làm tròn