Học Pascal/Danh sách lệnh/GotoXY

Tủ sách mở Wikibooks

Dùng để di chuyển con trỏ tới tọa độ (x,y), với x và y được xác định. Và x là vị trí trên một hàng (vị trí của cột), y là vị trí của hàng.

Cú Pháp[sửa]

GotoXY(xCoord, YCoord);

Ví Dụ[sửa]

GotoXY(10, 5);