Học Pascal/Danh sách lệnh/GetTime

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về giờ hiện tại

Cú Pháp[sửa]

GetTime(Tiếng,Phút,Giây,Giây100);

Thí Dụ[sửa]

GetTime(Hour,Min,Sec,Sec100);