Học Pascal/Danh sách lệnh/GetDate

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về Ngày, Tháng, Năm

Cú Pháp[sửa]

GetDate(Năm,Tháng,Ngày,Thứ);

Thí Dụ[sửa]

GetDate(Year,Month,Day,Weekday);