Học Pascal/Danh sách lệnh/DosVersion

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về phiên bản của DOS

Cú Pháp[sửa]

Lo(DosVersion)
Hi(DosVersion)

Thí Dụ[sửa]

writeln('DOS Version : ',Lo(DosVersion),'.',Hi(DosVersion);