Học Pascal/Danh sách lệnh/Delay

Tủ sách mở Wikibooks

Lệnh của Pascal dùng để hoãn thời gian trước khi làm một việc kế tiếp

Cú Pháp[sửa]

Delay(longint);
Ví dụ: delay(2000);
Tính bằng milisecond 

Ví Dụ[sửa]

Delay(1000)