Học HTML/Thẻ lệnh/Thẻ miêu tả (Meta Tag)/Thẻ miêu tả thông tin cho máy tìm

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
<meta name="robots" content="index">
<meta name="robots" content="follow">
<meta name="language" content="english, en, Vietnamese,vn">
<meta name="robots" content="all">
<meta name="revisit-after" CONTENT="30 days">