Danh sách tiểu hành tinh/61601–61700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61601 2000 QW91 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61602 2000 QB92 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
61603 2000 QL92 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
61604 2000 QO92 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61605 2000 QQ92 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
61606 2000 QR92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61607 2000 QD93 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61608 2000 QQ93 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61609 2000 QQ94 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61610 2000 QK95 26/08/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
61611 2000 QR96 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
61612 2000 QC97 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61613 2000 QY97 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61614 2000 QC98 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61615 2000 QE98 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61616 2000 QH98 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
61617 2000 QJ98 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61618 2000 QT98 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61619 2000 QA99 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61620 2000 QW100 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61621 2000 QY100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61622 2000 QD101 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61623 2000 QP101 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
61624 2000 QQ101 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61625 2000 QW101 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61626 2000 QA102 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61627 2000 QD102 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
61628 2000 QF102 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61629 2000 QK102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61630 2000 QP102 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61631 2000 QX102 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61632 2000 QZ102 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61633 2000 QG103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61634 2000 QY103 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
61635 2000 QA104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61636 2000 QD104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61637 2000 QJ104 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61638 2000 QO104 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61639 2000 QX104 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61640 2000 QT105 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
61641 2000 QS106 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61642 2000 QE107 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
61643 2000 QN108 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61644 2000 QE109 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61645 2000 QT109 27/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,3 km MPC · JPL
61646 2000 QC110 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61647 2000 QJ110 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61648 2000 QK111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61649 2000 QO111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61650 2000 QQ111 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
61651 2000 QW111 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
61652 2000 QO112 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61653 2000 QU112 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61654 2000 QB113 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61655 2000 QF113 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61656 2000 QR113 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61657 2000 QZ113 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61658 2000 QJ114 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61659 2000 QK114 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61660 2000 QP114 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61661 2000 QC115 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61662 2000 QQ115 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61663 2000 QB116 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61664 2000 QE116 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61665 2000 QZ116 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61666 2000 QS117 30/08/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,2 km MPC · JPL
61667 2000 QD118 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61668 2000 QF118 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
61669 2000 QR118 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61670 2000 QA119 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61671 2000 QH119 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61672 2000 QQ120 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
61673 2000 QN121 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61674 2000 QX121 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
61675 2000 QQ122 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61676 2000 QM123 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61677 2000 QC124 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61678 2000 QE124 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61679 2000 QH124 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61680 2000 QJ124 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61681 2000 QO124 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61682 2000 QV124 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61683 2000 QX125 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61684 2000 QB126 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61685 2000 QJ126 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61686 2000 QV126 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61687 2000 QY126 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
61688 2000 QC127 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61689 2000 QH127 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61690 2000 QV127 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61691 2000 QV128 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
61692 2000 QE129 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61693 2000 QT130 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61694 2000 QB132 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61695 2000 QD132 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61696 2000 QL132 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61697 2000 QR132 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61698 2000 QU132 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61699 2000 QV132 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61700 2000 QG133 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL