Danh sách tiểu hành tinh/61201–61300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61201 2000 OK4 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61202 2000 OM4 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61203 2000 OY4 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61204 2000 OP5 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61205 2000 OL6 29/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61206 2000 OS6 29/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61207 2000 OZ7 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61208 Stonařov 2000 OD8 30/07/2000 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,8 km MPC · JPL
61209 2000 OM9 30/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
61210 2000 OU9 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61211 2000 OH10 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61212 2000 OJ10 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61213 2000 OK10 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61214 2000 OQ10 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61215 2000 OX10 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
61216 2000 OA11 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61217 2000 OF11 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61218 2000 OH11 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61219 2000 ON12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
61220 2000 OO12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
61221 2000 OZ12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61222 2000 OC13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61223 2000 OL13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61224 2000 OO13 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61225 2000 OP13 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
61226 2000 OR13 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61227 2000 OS13 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61228 2000 OX13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61229 2000 OA14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61230 2000 OG14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61231 2000 OA15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61232 2000 OB15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61233 2000 ON15 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61234 2000 OR15 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61235 2000 OT15 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61236 2000 ON16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61237 2000 OP16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61238 2000 OF17 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61239 2000 OP17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61240 2000 OT17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61241 2000 OW17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61242 2000 OX17 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61243 2000 OJ18 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
61244 2000 OM19 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61245 2000 ON22 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61246 2000 OX22 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61247 2000 OF23 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61248 2000 OH23 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61249 2000 OO23 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61250 2000 OV23 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61251 2000 OE24 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61252 2000 OK24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61253 2000 OM24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61254 2000 OC25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61255 2000 OJ25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61256 2000 OT25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61257 2000 OY25 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61258 2000 OD26 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61259 2000 OG26 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61260 2000 OF27 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61261 2000 OO27 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
61262 2000 OJ28 29/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61263 2000 OR28 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61264 2000 OH29 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61265 2000 ON29 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61266 2000 OY29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61267 2000 OC30 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61268 2000 OG30 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
61269 2000 OK30 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61270 2000 OC31 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61271 2000 OE31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61272 2000 OR31 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61273 2000 OL32 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61274 2000 OE33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61275 2000 OE34 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
61276 2000 OH34 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61277 2000 OS34 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61278 2000 OU34 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61279 2000 OF35 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61280 2000 OH35 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61281 2000 OK35 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61282 2000 OE36 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61283 2000 OX37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
61284 2000 OF39 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61285 2000 OL39 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61286 2000 OL41 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61287 2000 OR41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61288 2000 OE42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61289 2000 OU42 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61290 2000 OX42 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61291 2000 OA43 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61292 2000 OL43 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61293 2000 OZ43 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61294 2000 OK44 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61295 2000 OX44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61296 2000 ON45 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61297 2000 OD46 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61298 2000 OG46 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
61299 2000 OQ46 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61300 2000 OJ47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL