Danh sách tiểu hành tinh/471301–471400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471301 2011 HS20 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471302 2011 HS30 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
471303 2011 HS36 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471304 2011 HZ53 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471305 2011 HL56 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471306 2011 HE67 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471307 2011 HM72 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471308 2011 HK73 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
471309 2011 HO79 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471310 2011 HZ82 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471311 2011 HA85 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471312 2011 HA88 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471313 2011 HU88 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471314 2011 HR90 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471315 2011 JL9 05/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471316 2011 JQ20 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471317 2011 JJ28 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471318 2011 JF31 03/05/2011 La Silla La Silla Obs. cubewano ( 404 km MPC · JPL
471319 2011 KS1 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,7 km MPC · JPL
471320 2011 KQ2 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471321 2011 KG6 01/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
471322 2011 KU6 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471323 2011 KW15 26/05/2011 Siding Spring SSS 470 m MPC · JPL
471324 2011 KE16 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471325 2011 KT19 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey centaur · 161 km MPC · JPL
471326 2011 KJ21 01/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
471327 2011 KJ23 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471328 2011 KH34 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471329 2011 KG36 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471330 2011 KH45 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471331 2011 LR7 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471332 2011 LD10 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471333 2011 LJ15 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471334 2011 LE27 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471335 2011 OD16 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 84 km MPC · JPL
471336 2011 OZ18 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
471337 2011 OQ21 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471338 2011 OY33 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471339 2011 ON45 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 24 km MPC · JPL
471340 2011 OK48 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471341 2011 PO15 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471342 2011 QQ 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471343 2011 QD10 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471344 2011 QE22 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471345 2011 QG24 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471346 2011 QP44 24/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
471347 2011 QU47 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471348 2011 QU54 19/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
471349 2011 QO57 29/08/2011 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
471350 2011 QY63 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471351 2011 QB65 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
471352 2011 QH78 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
471353 2011 QE79 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471354 2011 QO88 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471355 2011 QN91 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471356 2011 QT94 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471357 2011 RP8 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471358 2011 RZ11 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471359 2011 RE14 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471360 2011 SL21 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
471361 2011 SL32 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471362 2011 SD35 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471363 2011 SQ38 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
471364 2011 ST41 17/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
471365 2011 SC42 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 2,8 km MPC · JPL
471366 2011 SX44 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471367 2011 SD60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
471368 2011 SE62 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
471369 2011 SF62 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471370 2011 SK67 16/10/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
471371 2011 ST72 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471372 2011 SH74 11/01/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
471373 2011 SF75 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471374 2011 SN84 12/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
471375 2011 SP87 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471376 2011 SR89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471377 2011 SF99 08/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
471378 2011 SU99 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471379 2011 SM104 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471380 2011 SG109 09/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
471381 2011 SC116 28/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
471382 2011 SW120 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471383 2011 SX121 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471384 2011 SC122 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
471385 2011 SR122 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471386 2011 SG125 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471387 2011 SG126 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
471388 2011 SQ126 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471389 2011 SQ128 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
471390 2011 ST129 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471391 2011 SV133 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
471392 2011 SQ134 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
471393 2011 SP143 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471394 2011 SJ145 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471395 2011 SD165 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471396 2011 SN165 21/09/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
471397 2011 SR165 21/09/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
471398 2011 SA166 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
471399 2011 SN166 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
471400 2011 SQ169 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL