Danh sách tiểu hành tinh/469101–469200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469101 2015 CT48 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
469102 2015 CV48 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
469103 2015 CW53 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
469104 2015 CJ60 16/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
469105 2015 DH10 28/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
469106 2015 DV16 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
469107 2015 DW24 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469108 2015 DY25 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
469109 2015 DB43 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
469110 2015 DF43 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469111 2015 DG48 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
469112 2015 DU82 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469113 2015 DZ100 04/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
469114 2015 DC109 16/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
469115 2015 DB117 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469116 2015 DY124 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
469117 2015 DU145 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
469118 2015 DP150 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469119 2015 DY173 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
469120 2015 DQ180 13/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
469121 2015 DM186 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469122 2015 DU206 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
469123 2015 DT211 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
469124 2015 DM220 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469125 2015 EG2 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469126 2015 EB16 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469127 2015 EE17 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
469128 2015 EL17 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
469129 2015 ET17 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
469130 2015 EM18 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469131 2015 EU23 19/11/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
469132 2015 EQ30 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
469133 2015 EK59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469134 2015 EJ62 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469135 2015 EE65 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
469136 2015 FO45 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469137 2015 FF76 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
469138 2015 FL96 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469139 2015 FC97 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
469140 2015 FA121 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469141 2015 FS121 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
469142 2015 FB128 13/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
469143 2015 FA165 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
469144 2015 FO220 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
469145 2015 FK276 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469146 2015 FG293 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469147 2015 FK301 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
469148 2015 FJ311 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469149 2015 FL325 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469150 2015 FD343 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
469151 2015 GN3 13/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
469152 2015 GT19 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
469153 2015 GP21 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
469154 2015 GQ27 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469155 2015 GK28 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469156 2015 GD40 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469157 2015 GU41 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469158 2015 HZ6 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
469159 2015 HC8 12/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469160 2015 HM59 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
469161 2015 HZ59 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
469162 2015 HO99 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
469163 2015 HD140 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
469164 2015 KG8 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
469165 2015 KW39 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
469166 2015 KP67 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
469167 2015 LF3 29/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
469168 2015 MZ24 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
469169 2015 MO34 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
469170 2015 NS23 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
469171 2016 AX1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469172 2016 AX129 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
469173 2016 CU75 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469174 2016 CN259 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469175 2016 CS259 02/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
469176 2016 CL261 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
469177 2016 EP37 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
469178 2016 EF79 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
469179 2016 EW151 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
469180 2016 EQ196 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469181 2016 ER201 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
469182 2016 ES201 16/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
469183 2016 FP7 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
469184 2016 FF10 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469185 2016 FB39 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
469186 2016 FC39 10/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
469187 2016 FD41 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
469188 2016 GK116 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469189 2016 GB124 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
469190 2016 GA132 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
469191 2016 GU134 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
469192 2016 GB135 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
469193 2016 GV137 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
469194 2016 GG141 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
469195 2016 GW150 16/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
469196 2016 GE158 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
469197 2016 GF182 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469198 2016 GR182 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
469199 2016 GV185 04/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
469200 2016 GH190 03/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL