Danh sách tiểu hành tinh/446301–446400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446301 2014 ED8 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446302 2014 EJ10 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
446303 2014 EC14 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
446304 2014 EN14 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446305 2014 EH17 31/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
446306 2014 EB28 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446307 2014 EB47 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446308 2014 EN49 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446309 2014 EL51 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446310 2014 FU6 28/01/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
446311 2014 FC10 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
446312 2014 FT12 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
446313 2014 FF15 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
446314 2014 FJ17 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446315 2014 FL17 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446316 2014 FU20 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
446317 2014 FT22 25/07/2008 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
446318 2014 FH32 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446319 2014 FC35 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446320 2014 FK36 14/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
446321 2014 FH37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
446322 2014 FM37 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446323 2014 FJ41 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
446324 2014 FC49 22/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
446325 2014 FK50 04/05/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
446326 2014 FW63 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446327 2014 FX63 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
446328 2014 FJ64 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446329 2014 FP64 27/02/2001 Cima Ekar ADAS 780 m MPC · JPL
446330 2014 FW65 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
446331 2014 FY65 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
446332 2014 FB66 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446333 2014 GT1 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446334 2014 GN12 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
446335 2014 GF16 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446336 2014 GQ16 08/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
446337 2014 GB29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446338 2014 GQ33 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
446339 2014 GS35 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446340 2014 GT38 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446341 2014 GR40 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
446342 2014 GL46 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446343 2014 GE47 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
446344 2014 GA49 12/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
446345 2014 HA4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446346 2014 HQ5 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
446347 2014 HZ7 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446348 2014 HF8 19/05/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
446349 2014 HM9 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
446350 2014 HJ10 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446351 2014 HQ11 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
446352 2014 HB12 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
446353 2014 HN13 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446354 2014 HS13 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446355 2014 HT19 22/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446356 2014 HP20 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446357 2014 HG21 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446358 2014 HM22 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
446359 2014 HL23 12/03/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
446360 2014 HA24 16/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446361 2014 HH24 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
446362 2014 HW24 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
446363 2014 HU26 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446364 2014 HH28 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446365 2014 HG32 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446366 2014 HR34 06/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446367 2014 HW34 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
446368 2014 HX37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446369 2014 HW38 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446370 2014 HC40 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446371 2014 HE41 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446372 2014 HO44 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446373 2014 HS44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
446374 2014 HH50 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446375 2014 HP55 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446376 2014 HP72 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446377 2014 HK109 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
446378 2014 HK123 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446379 2014 HJ128 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446380 2014 HR131 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446381 2014 HW136 21/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
446382 2014 HK138 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
446383 2014 HV138 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446384 2014 HZ152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
446385 2014 HQ153 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446386 2014 HH155 10/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
446387 2014 HK159 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
446388 2014 HT162 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446389 2014 HA169 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446390 2014 HD175 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446391 2014 HL175 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446392 2014 HS175 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446393 2014 HW175 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446394 2014 HP176 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
446395 2014 HU178 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,9 km MPC · JPL
446396 2014 HR179 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446397 2014 HR182 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
446398 2014 HQ183 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446399 2014 HR183 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446400 2014 HD185 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL