Danh sách tiểu hành tinh/443901–444000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443901 2002 CD70 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443902 2002 CJ235 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443903 2002 CJ309 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
443904 2002 DA14 16/02/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
443905 2002 EM24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443906 2002 EY40 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
443907 2002 EB60 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443908 2002 GA48 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443909 2002 GM74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443910 2002 GC102 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
443911 2002 GG183 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443912 2002 NF21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
443913 2002 PO 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
443914 2002 PW72 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
443915 2002 PG112 05/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
443916 2002 PO157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
443917 2002 PE179 04/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443918 2002 PZ187 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
443919 2002 QJ36 30/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
443920 2002 QW38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443921 2002 QH41 29/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
443922 2002 QL110 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
443923 2002 RU25 05/09/2002 Socorro LINEAR AMO 3,3 km MPC · JPL
443924 2002 RS31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
443925 2002 RW81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
443926 2002 RS172 13/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
443927 2002 SK27 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
443928 2002 SL47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443929 2002 SB50 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
443930 2002 SO56 30/09/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
443931 2002 TR34 02/10/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
443932 2002 TX135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
443933 2002 TU165 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
443934 2002 TY214 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443935 2002 TY232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
443936 2002 TP299 15/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
443937 2002 TF311 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
443938 2002 TB329 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
443939 2002 UR8 15/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
443940 2002 UD31 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
443941 2002 UJ66 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
443942 2002 VG14 05/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
443943 2002 VT23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
443944 2002 VE71 07/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443945 2002 VL87 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
443946 2002 VF96 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
443947 2002 VY116 11/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443948 2002 XO32 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
443949 2002 XR32 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
443950 2002 XZ39 11/12/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
443951 2003 AX15 04/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
443952 2003 BJ73 29/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
443953 2003 DW17 19/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
443954 2003 EU13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
443955 2003 EC43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
443956 2003 GD57 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443957 2003 HM34 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
443958 2003 HW36 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443959 2003 HS43 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443960 2003 JH6 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
443961 2003 KO28 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443962 2003 QR42 22/08/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
443963 2003 RM27 15/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
443964 2003 SF92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443965 2003 SA150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443966 2003 SQ174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443967 2003 SA241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443968 2003 SX273 28/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
443969 2003 SX304 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
443970 2003 SB312 30/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 540 m MPC · JPL
443971 2003 SR318 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
443972 2003 TN1 05/10/2003 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
443973 2003 TX26 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443974 2003 TK54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443975 2003 UF104 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443976 2003 UY196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443977 2003 UE234 24/10/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
443978 2003 UV277 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
443979 2003 UJ278 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
443980 2003 UP355 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443981 2003 UF379 22/10/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
443982 2003 VF4 14/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
443983 2003 WP19 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
443984 2003 WT35 19/11/2003 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
443985 2003 WD54 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443986 2003 WA74 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
443987 2003 WP77 20/11/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
443988 2003 WU115 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
443989 2003 WD120 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443990 2003 WQ134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
443991 2003 WA137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
443992 2003 WT171 29/11/2003 Kingsnake J. V. McClusky 940 m MPC · JPL
443993 2003 XS2 01/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
443994 2003 XN10 05/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443995 2003 XT12 14/12/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
443996 2003 YD5 16/12/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
443997 2003 YZ19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443998 2003 YO27 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443999 2003 YH33 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444000 2003 YV36 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also