Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/439601–439700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439601 2014 ES17 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439602 2014 ES19 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439603 2014 EZ21 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439604 2014 EF23 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439605 2014 EH23 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439606 2014 EE24 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
439607 2014 EE25 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439608 2014 EC27 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439609 2014 EZ27 17/02/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
439610 2014 EL32 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439611 2014 EQ32 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439612 2014 EU32 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439613 2014 EF35 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
439614 2014 EA39 15/09/2012 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
439615 2014 EX44 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439616 2014 ER45 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439617 2014 EC46 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439618 2014 EO46 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439619 2014 EJ48 02/12/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
439620 2014 EH49 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
439621 2014 FZ3 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439622 2014 FV9 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
439623 2014 FD16 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439624 2014 FV18 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439625 2014 FD19 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439626 2014 FM19 10/03/2010 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
439627 2014 FE20 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439628 2014 FO28 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439629 2014 FP29 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439630 2014 FJ30 27/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
439631 2014 FX49 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
439632 2014 FS53 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439633 2014 FF57 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
439634 2014 FS62 01/06/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
439635 2014 FS64 30/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
439636 2014 FA68 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
439637 2014 FU68 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439638 2014 GY6 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439639 2014 GF12 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439640 2014 GH20 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439641 2014 GQ20 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
439642 2014 GE37 22/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
439643 2014 GS38 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
439644 2014 GT39 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439645 2014 GP45 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439646 2014 GD47 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439647 2014 HN8 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439648 2014 HO8 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439649 2014 HY11 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439650 2014 HF25 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
439651 2014 HA29 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439652 2014 HA30 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439653 2014 HM30 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439654 2014 HK31 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439655 2014 HU33 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439656 2014 HO37 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
439657 2014 HF38 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439658 2014 HX40 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439659 2014 HM55 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439660 2014 HG75 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439661 2014 HK77 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439662 2014 HT78 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
439663 2014 HK82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439664 2014 HM115 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439665 2014 HB122 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
439666 2014 HV122 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439667 2014 HD127 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439668 2014 HB152 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439669 2014 HH160 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439670 2014 HX166 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
439671 2014 HH169 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439672 2014 HM171 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439673 2014 HY181 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439674 2014 HT187 08/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
439675 2014 HL191 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
439676 2014 JV4 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439677 2014 JA5 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
439678 2014 JE9 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
439679 2014 JX10 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
439680 2014 JM16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439681 2014 JH26 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439682 2014 JY31 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439683 2014 JN35 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439684 2014 JD38 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439685 2014 JT42 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439686 2014 JK45 29/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439687 2014 JF51 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
439688 2014 JN59 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439689 2014 JD60 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439690 2014 JE60 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439691 2014 JV76 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439692 2014 KH3 29/03/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
439693 2014 KY4 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
439694 2014 KT7 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
439695 2014 KV9 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439696 2014 KP10 26/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
439697 2014 KP14 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
439698 2014 KA19 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439699 2014 KY23 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439700 2014 KS29 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL