Danh sách tiểu hành tinh/432801–432900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432801 2011 GM20 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432802 2011 GK29 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432803 2011 GQ30 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432804 2011 GO34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432805 2011 GV36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432806 2011 GF37 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432807 2011 GE42 01/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
432808 2011 GB48 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432809 2011 GU56 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432810 2011 GF60 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432811 2011 GT61 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432812 2011 GC67 23/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
432813 2011 GT67 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432814 2011 GV70 04/04/2011 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
432815 2011 GX72 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432816 2011 GH78 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
432817 2011 GJ81 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432818 2011 GJ82 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432819 2011 GW82 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432820 2011 GX82 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432821 2011 GU83 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432822 2011 GG88 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
432823 2011 HY1 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432824 2011 HM5 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432825 2011 HP6 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432826 2011 HU8 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432827 2011 HP9 03/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
432828 2011 HQ13 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432829 2011 HR13 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432830 2011 HT15 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432831 2011 HH17 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432832 2011 HK19 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432833 2011 HW27 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
432834 2011 HA31 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432835 2011 HW33 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
432836 2011 HM34 08/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
432837 2011 HT36 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432838 2011 HG37 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432839 2011 HU38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
432840 2011 HA39 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432841 2011 HB39 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432842 2011 HO41 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432843 2011 HB42 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432844 2011 HL45 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432845 2011 HR47 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
432846 2011 HJ49 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432847 2011 HQ52 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
432848 2011 HQ54 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432849 2011 HL55 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432850 2011 HW56 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432851 2011 HZ57 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432852 2011 HG64 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432853 2011 HJ68 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432854 2011 HL73 16/01/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
432855 2011 HJ75 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432856 2011 HF76 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432857 2011 HH76 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432858 2011 HB77 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432859 2011 HP78 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432860 2011 HN80 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432861 2011 HX80 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432862 2011 HV81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432863 2011 HO87 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432864 2011 HD88 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432865 2011 HX95 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432866 2011 HS96 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432867 2011 HB97 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432868 2011 HE102 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
432869 2011 JS6 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432870 2011 JB14 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432871 2011 JA19 27/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
432872 2011 JR20 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432873 2011 JG22 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432874 2011 JG26 08/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
432875 2011 JT29 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432876 2011 KR4 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
432877 2011 KL8 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432878 2011 KT9 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432879 2011 KP25 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432880 2011 KV25 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432881 2011 KW33 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
432882 2011 KP35 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432883 2011 LG3 07/11/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
432884 2011 LR4 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
432885 2011 LA7 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432886 2011 LS8 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
432887 2011 LJ11 23/03/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
432888 2011 LU11 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432889 2011 LR13 14/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432890 2011 LM15 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432891 2011 MY3 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432892 2011 MH4 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432893 2011 ML10 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432894 2011 OW1 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432895 2011 OY2 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432896 2011 OH3 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
432897 2011 OE5 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
432898 2011 OJ16 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432899 2011 OV20 23/07/2011 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
432900 2011 OG34 29/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL