Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/432701–432800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432701 2011 BA155 16/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432702 2011 CG6 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
432703 2011 CC7 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432704 2011 CH7 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432705 2011 CL8 20/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
432706 2011 CW8 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432707 2011 CE17 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432708 2011 CU22 29/02/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
432709 2011 CY24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432710 2011 CX27 18/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
432711 2011 CO29 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
432712 2011 CA30 16/04/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
432713 2011 CA32 05/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
432714 2011 CD34 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
432715 2011 CC40 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
432716 2011 CU54 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432717 2011 CW60 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432718 2011 CF64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432719 2011 CZ64 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
432720 2011 CH83 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432721 2011 CK91 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
432722 2011 CX91 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432723 2011 CP103 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432724 2011 CN105 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432725 2011 CN110 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432726 2011 CY110 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432727 2011 CA116 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432728 2011 DF4 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432729 2011 DL11 12/12/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
432730 2011 DC12 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
432731 2011 DE14 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432732 2011 DK14 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432733 2011 DM18 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432734 2011 DQ22 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432735 2011 DU22 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432736 2011 DT23 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
432737 2011 DG25 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432738 2011 DV33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
432739 2011 DY37 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432740 2011 DH40 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
432741 2011 EU3 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
432742 2011 EN5 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
432743 2011 EP10 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432744 2011 EF13 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
432745 2011 EU16 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432746 2011 EY22 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432747 2011 EY23 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
432748 2011 EA24 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
432749 2011 EC30 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432750 2011 ED31 10/02/2011 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
432751 2011 EW52 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432752 2011 EH56 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432753 2011 EX65 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
432754 2011 EP68 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
432755 2011 EM69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432756 2011 EU80 18/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
432757 2011 EG84 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432758 2011 FD 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
432759 2011 FP5 16/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
432760 2011 FQ7 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
432761 2011 FX8 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432762 2011 FY8 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
432763 2011 FQ10 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
432764 2011 FF13 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432765 2011 FK15 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
432766 2011 FQ22 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
432767 2011 FC23 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
432768 2011 FH23 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432769 2011 FM23 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432770 2011 FR25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432771 2011 FA26 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432772 2011 FW29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432773 2011 FD30 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
432774 2011 FM31 30/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
432775 2011 FC32 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432776 2011 FW32 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
432777 2011 FK34 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
432778 2011 FB36 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
432779 2011 FY44 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
432780 2011 FE47 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432781 2011 FK54 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
432782 2011 FY59 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432783 2011 FU62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
432784 2011 FA66 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
432785 2011 FW66 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432786 2011 FM83 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
432787 2011 FU89 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432788 2011 FN104 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
432789 2011 FO115 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
432790 2011 FB129 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
432791 2011 FC131 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
432792 2011 FY131 13/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432793 2011 FJ142 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
432794 2011 FD149 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432795 2011 FT149 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
432796 2011 FO152 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432797 2011 GZ 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432798 2011 GT2 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
432799 2011 GR7 15/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
432800 2011 GE13 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL