Danh sách tiểu hành tinh/430801–430900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430801 2004 VU95 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430802 2004 XK4 07/12/2004 Socorro LINEAR 220 m MPC · JPL
430803 2004 XW18 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
430804 2005 AD13 09/01/2005 Catalina CSS APO 930 m MPC · JPL
430805 2005 AJ67 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
430806 2005 BG49 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430807 2005 CY31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
430808 2005 CH63 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
430809 2005 EE72 02/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
430810 2005 ES106 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430811 2005 ED123 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430812 2005 EK161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
430813 2005 ET164 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430814 2005 EN188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
430815 2005 EQ224 04/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
430816 2005 EE259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
430817 2005 GO32 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
430818 2005 GU54 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430819 2005 GZ70 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
430820 2005 GJ73 04/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
430821 2005 GG75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430822 2005 GS96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
430823 2005 GC134 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430824 2005 GN147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430825 2005 GX154 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430826 2005 GQ205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 520 m MPC · JPL
430827 2005 JT2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
430828 2005 JS37 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
430829 2005 JN49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430830 2005 JF59 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
430831 2005 JP63 07/05/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
430832 2005 JL68 06/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
430833 2005 JT74 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
430834 2005 JW93 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430835 2005 JF94 06/05/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
430836 2005 JO99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
430837 2005 JF113 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430838 2005 JX118 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
430839 2005 JO120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
430840 2005 JH121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
430841 2005 JC139 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
430842 2005 KG8 20/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
430843 2005 LX4 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430844 2005 LE8 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430845 2005 LL13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430846 2005 LG16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
430847 2005 LA19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430848 2005 LW25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430849 2005 LH32 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430850 2005 LF46 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
430851 2005 LT53 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
430852 2005 MX15 24/06/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
430853 2005 MZ23 27/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
430854 2005 MP26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430855 2005 MR50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430856 2005 MF54 28/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
430857 2005 NG15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430858 2005 NZ22 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430859 2005 NR30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
430860 2005 NY44 09/07/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
430861 2005 NS56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
430862 2005 NZ75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430863 2005 NJ123 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
430864 2005 OM14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
430865 2005 PW2 02/08/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
430866 2005 PP9 04/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
430867 2005 PB20 06/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
430868 2005 PU23 06/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
430869 2005 QP3 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
430870 2005 QR13 24/08/2005 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
430871 2005 QJ21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
430872 2005 QD22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430873 2005 QU45 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
430874 2005 QE56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430875 2005 QS60 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
430876 2005 QF71 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
430877 2005 QE79 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
430878 2005 QL84 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
430879 2005 QN96 27/08/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
430880 2005 QW98 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
430881 2005 QE108 27/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
430882 2005 QC114 27/08/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
430883 2005 QO114 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
430884 2005 QM141 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
430885 2005 QY141 30/08/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430886 2005 QX148 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
430887 2005 QE149 26/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
430888 2005 QD180 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
430889 2005 QH180 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
430890 2005 QN180 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
430891 2005 QK188 31/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
430892 2005 QT188 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430893 2005 RZ20 01/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
430894 2005 RF40 05/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
430895 2005 RO44 01/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
430896 2005 SS3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430897 2005 SD16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430898 2005 SC17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430899 2005 SW25 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430900 2005 SX29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL