Danh sách tiểu hành tinh/430501–430600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430501 2001 UF70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430502 2001 UP85 15/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
430503 2001 UE166 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430504 2001 UW173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
430505 2001 UM176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
430506 2001 UF213 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
430507 2001 UG221 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430508 2001 UM228 10/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
430509 2001 VR127 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
430510 2001 WQ15 19/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
430511 2001 WA16 26/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430512 2001 WQ25 17/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430513 2001 WA44 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
430514 2001 XH9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430515 2001 XJ93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430516 2001 XM116 13/12/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
430517 2001 XA217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
430518 2001 YS23 18/12/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
430519 2001 YA94 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
430520 2001 YE157 23/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430521 2002 AD19 23/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430522 2002 AT78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
430523 2002 AX129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,6 km MPC · JPL
430524 2002 AL171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
430525 2002 BH11 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
430526 2002 BR20 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430527 2002 CK2 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430528 2002 CL12 07/02/2002 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
430529 2002 CC16 10/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
430530 2002 CV157 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430531 2002 CV184 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430532 2002 CX232 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430533 2002 CN241 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
430534 2002 CQ282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430535 2002 CS289 10/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
430536 2002 DW9 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430537 2002 EB72 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
430538 2002 EF103 09/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
430539 2002 EF124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430540 2002 ED131 12/03/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
430541 2002 EL131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430542 2002 FX28 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
430543 2002 GB2 22/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430544 2002 GM2 04/04/2002 Palomar NEAT APO · 680 m MPC · JPL
430545 2002 GM36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
430546 2002 GA49 04/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
430547 2002 GB58 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430548 2002 GZ123 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
430549 2002 GQ127 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430550 2002 GY134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430551 2002 GO171 10/04/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
430552 2002 HU11 22/04/2002 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
430553 2002 JS9 06/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
430554 2002 JR59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
430555 2002 JT67 09/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
430556 2002 JE86 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
430557 2002 JM148 04/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
430558 2002 KN14 30/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
430559 2002 LE63 13/06/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
430560 2002 NC32 13/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
430561 2002 NB52 14/07/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
430562 2002 NX72 08/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
430563 2002 NF74 14/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
430564 2002 PW32 06/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
430565 2002 PU112 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
430566 2002 PK162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
430567 2002 PO169 11/08/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
430568 2002 PW172 11/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
430569 2002 PA183 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
430570 2002 QT43 30/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
430571 2002 QG51 16/08/2002 Palomar A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
430572 2002 QV52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 720 m MPC · JPL
430573 2002 QU55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
430574 2002 QC67 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
430575 2002 QT76 27/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
430576 2002 QG79 17/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
430577 2002 QV80 30/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
430578 2002 QL84 16/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
430579 2002 QP107 17/08/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
430580 2002 QR112 17/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
430581 2002 QY116 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
430582 2002 QG123 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
430583 2002 QK134 30/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
430584 2002 QP135 30/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
430585 2002 QA139 17/08/2002 Palomar NEAT 13314| 2,5 km MPC · JPL
430586 2002 RM66 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430587 2002 RL137 13/09/2002 Palomar NEAT 430 m MPC · JPL
430588 2002 RK177 13/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
430589 2002 RT217 14/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
430590 2002 RA268 12/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
430591 2002 SY12 27/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
430592 2002 SZ18 14/08/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430593 2002 SK38 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
430594 2002 SC40 07/09/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
430595 2002 SG54 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
430596 2002 SD62 17/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
430597 2002 SP71 26/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
430598 2002 SZ74 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430599 2002 TA20 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430600 2002 TN181 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL