Danh sách tiểu hành tinh/429701–429800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429701 2011 HO74 26/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
429702 2011 HM75 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429703 2011 HD76 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429704 2011 HL77 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429705 2011 HL79 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429706 2011 HU81 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429707 2011 HO89 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429708 2011 HA95 10/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
429709 2011 HN98 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429710 2011 HC100 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429711 2011 HB101 28/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
429712 2011 JF1 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429713 2011 JB2 17/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
429714 2011 JS5 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429715 2011 JD7 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429716 2011 JH12 13/04/2011 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
429717 2011 JZ26 06/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
429718 2011 JT27 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
429719 2011 JB29 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429720 2011 JG29 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429721 2011 KW 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429722 2011 KA2 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429723 2011 KS5 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
429724 2011 KA14 28/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
429725 2011 KW22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429726 2011 KH24 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429727 2011 KC26 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429728 2011 KD28 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
429729 2011 KF29 10/06/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
429730 2011 KQ43 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
429731 2011 KP47 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429732 2011 LZ8 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
429733 2011 LX10 06/06/2011 Catalina CSS AMO 1,7 km MPC · JPL
429734 2011 LM11 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429735 2011 MA 19/06/2011 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
429736 2011 MB2 24/06/2011 Siding Spring SSS 310 m MPC · JPL
429737 2011 NC1 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429738 2011 OD3 25/02/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
429739 2011 OA6 13/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
429740 2011 OD25 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
429741 2011 OT59 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429742 2011 QG28 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
429743 2011 QP52 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
429744 2011 QN53 22/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
429745 2011 QC66 29/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
429746 2011 SA16 18/09/2011 Haleakala Pan-STARRS AMO 1,3 km MPC · JPL
429747 2011 SM61 16/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
429748 2011 SD97 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429749 2011 SC113 09/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
429750 2011 SC202 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
429751 2011 SS249 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429752 2011 UO10 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
429753 2011 UZ20 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429754 2011 UB29 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429755 2011 UM106 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429756 2011 UW159 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
429757 2011 UV271 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429758 2011 WO65 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
429759 2011 WR72 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
429760 2011 WV129 28/05/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
429761 2012 BP134 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
429762 2012 DN13 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429763 2012 DN15 20/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429764 2012 DZ43 06/09/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
429765 2012 DF45 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
429766 2012 DY45 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429767 2012 DA56 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
429768 2012 DX73 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
429769 2012 DJ76 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
429770 2012 DP79 21/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
429771 2012 EF1 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429772 2012 EO12 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
429773 2012 FU4 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
429774 2012 FT29 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
429775 2012 FT52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429776 2012 GK1 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429777 2012 GS21 20/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
429778 2012 GK22 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
429779 2012 GZ26 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429780 2012 GB37 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429781 2012 GX37 06/05/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
429782 2012 GY39 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
429783 2012 HZ6 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429784 2012 HJ7 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429785 2012 HA18 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429786 2012 HO21 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429787 2012 HP23 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429788 2012 HN27 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429789 2012 HR27 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
429790 2012 HT27 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429791 2012 HB29 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
429792 2012 HJ37 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429793 2012 HU37 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429794 2012 HH39 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
429795 2012 HE55 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
429796 2012 HW55 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429797 2012 HQ58 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429798 2012 HN67 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429799 2012 HJ82 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
429800 2012 HT83 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL