Danh sách tiểu hành tinh/409101–409200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409101 2003 SQ392 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
409102 2003 SU394 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
409103 2003 SF410 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409104 2003 SX410 28/09/2003 Apache Point SDSS 520 m MPC · JPL
409105 2003 SL432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409106 2003 SM432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409107 2003 ST432 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409108 2003 SD433 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409109 2003 TV8 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409110 2003 TG19 15/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
409111 2003 TW27 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
409112 2003 TO29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409113 2003 TV34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409114 2003 TP44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409115 2003 TR46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
409116 2003 TF48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409117 2003 TD56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409118 2003 TP59 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409119 2003 UP 16/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
409120 2003 UR2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
409121 2003 UW2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
409122 2003 UJ6 18/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
409123 2003 UF16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
409124 2003 UB19 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409125 2003 UD19 20/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
409126 2003 UP21 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
409127 2003 UF24 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409128 2003 US30 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
409129 2003 UJ32 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409130 2003 UV32 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409131 2003 UE35 16/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
409132 2003 UY37 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
409133 2003 UL49 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
409134 2003 UH50 17/10/2003 Nogales Tenagra II Obs. 4,6 km MPC · JPL
409135 2003 UK52 18/10/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
409136 2003 UM54 18/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
409137 2003 UP55 18/10/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
409138 2003 UD62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
409139 2003 UO63 16/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
409140 2003 UJ69 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409141 2003 UV74 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
409142 2003 UN75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
409143 2003 UU76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
409144 2003 UB85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409145 2003 UM94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409146 2003 UT94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409147 2003 UQ104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409148 2003 UA113 20/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
409149 2003 UV115 20/10/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
409150 2003 UJ120 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
409151 2003 UU120 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
409152 2003 UA127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409153 2003 UW128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409154 2003 UD131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
409155 2003 UX135 21/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
409156 2003 UW156 20/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
409157 2003 UB161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409158 2003 UL172 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
409159 2003 UP174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
409160 2003 UU182 21/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
409161 2003 UA191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
409162 2003 UF201 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409163 2003 US203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409164 2003 UU204 22/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
409165 2003 UU207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409166 2003 UV211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409167 2003 UJ214 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
409168 2003 UA215 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409169 2003 UK216 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
409170 2003 UC229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
409171 2003 UF229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
409172 2003 UB235 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409173 2003 UG239 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
409174 2003 UX240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
409175 2003 UC245 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
409176 2003 UM250 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
409177 2003 UC254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
409178 2003 UQ282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
409179 2003 UN296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409180 2003 UK297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409181 2003 UO297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409182 2003 UZ298 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409183 2003 UF299 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
409184 2003 UN299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409185 2003 UY308 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409186 2003 UR314 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
409187 2003 UT315 20/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
409188 2003 UH316 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
409189 2003 UY316 18/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
409190 2003 UM317 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
409191 2003 UC327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409192 2003 UY327 17/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
409193 2003 UD329 17/10/2003 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
409194 2003 US340 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
409195 2003 UQ344 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
409196 2003 UM373 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
409197 2003 UB377 22/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
409198 2003 US399 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409199 2003 UG416 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
409200 2003 VX4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL