Danh sách tiểu hành tinh/401301–401400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401301 2012 TE20 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
401302 2012 TR187 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
401303 2012 UR127 02/03/2011 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
401304 2012 UU127 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401305 2012 WU4 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
401306 2012 WK24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401307 2012 XM34 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401308 2012 XP51 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
401309 2012 XS55 11/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
401310 2012 XT80 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
401311 2012 XT142 09/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
401312 2012 XQ151 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401313 2012 XK156 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
401314 2012 YK1 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401315 2013 AB1 03/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
401316 2013 AU6 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
401317 2013 AQ8 10/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401318 2013 AE11 01/04/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
401319 2013 AP15 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
401320 2013 AR18 26/02/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
401321 2013 AA22 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401322 2013 AH22 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401323 2013 AY22 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401324 2013 AD33 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401325 2013 AK39 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401326 2013 AR40 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
401327 2013 AG52 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
401328 2013 AT54 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401329 2013 AD55 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401330 2013 AU55 13/08/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
401331 2013 AD58 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401332 2013 AW58 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
401333 2013 AL68 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
401334 2013 AA73 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401335 2013 AA75 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
401336 2013 AU78 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401337 2013 AM83 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
401338 2013 AU83 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401339 2013 AE85 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401340 2013 AF89 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401341 2013 AH89 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401342 2013 AU93 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
401343 2013 AK100 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401344 2013 AY101 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401345 2013 AJ103 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401346 2013 AL104 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
401347 2013 AY118 14/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
401348 2013 AN119 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401349 2013 AG120 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
401350 2013 AZ123 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
401351 2013 AG147 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401352 2013 AY149 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
401353 2013 AF166 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
401354 2013 BR4 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
401355 2013 BX9 04/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
401356 2013 BT21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401357 2013 BD23 16/05/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
401358 2013 BM24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401359 2013 BK32 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401360 2013 BE37 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401361 2013 BD39 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
401362 2013 BO39 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
401363 2013 BZ39 05/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
401364 2013 BF43 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
401365 2013 BM45 12/11/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
401366 2013 BF60 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401367 2013 BZ60 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
401368 2013 BO63 29/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
401369 2013 BP63 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401370 2013 BM66 31/08/2011 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
401371 2013 BR66 08/02/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
401372 2013 BE70 01/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
401373 2013 BC76 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
401374 2013 BR77 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401375 2013 CC 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
401376 2013 CE 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401377 2013 CN5 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
401378 2013 CL8 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
401379 2013 CY11 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
401380 2013 CH18 21/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
401381 2013 CO18 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401382 2013 CV19 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
401383 2013 CC24 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401384 2013 CV26 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
401385 2013 CO28 04/12/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
401386 2013 CM32 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
401387 2013 CT32 16/03/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
401388 2013 CH33 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401389 2013 CB34 25/02/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
401390 2013 CT37 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401391 2013 CD38 29/03/2009 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
401392 2013 CN38 11/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
401393 2013 CN43 03/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
401394 2013 CP43 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
401395 2013 CN44 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401396 2013 CR45 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
401397 2013 CR49 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401398 2013 CU50 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401399 2013 CR51 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401400 2013 CK54 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL