Danh sách tiểu hành tinh/390401–390500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390401 2013 YU5 25/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
390402 2013 YJ9 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
390403 2013 YU10 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
390404 2013 YE11 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390405 2013 YB13 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
390406 2013 YN13 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390407 2013 YX13 27/07/2005 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
390408 2013 YJ16 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
390409 2013 YU16 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
390410 2013 YQ17 10/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
390411 2013 YU19 23/08/2007 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
390412 2013 YK27 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
390413 2013 YK29 01/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
390414 2013 YA30 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390415 2013 YO30 16/03/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
390416 2013 YA32 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
390417 2013 YF32 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390418 2013 YH32 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390419 2013 YL32 14/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
390420 2013 YN32 05/11/2007 XuYi PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
390421 2013 YQ32 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
390422 2013 YB34 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
390423 2013 YM34 30/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
390424 2013 YW35 21/11/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
390425 2013 YH40 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
390426 2013 YO43 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
390427 2013 YO45 03/03/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
390428 2013 YF49 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
390429 2013 YL49 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
390430 2013 YZ49 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390431 2013 YC50 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
390432 2013 YF50 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
390433 2013 YJ55 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390434 2013 YB56 20/01/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
390435 2013 YW58 21/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
390436 2013 YY58 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
390437 2013 YV62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390438 2013 YV64 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390439 2013 YT65 06/03/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
390440 2013 YF68 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390441 2013 YW68 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390442 2013 YY68 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
390443 2013 YN69 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
390444 2013 YQ69 20/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
390445 2013 YU69 03/03/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
390446 2013 YR73 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390447 2013 YY73 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390448 2013 YG76 30/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390449 2013 YC78 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
390450 2013 YO82 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
390451 2013 YS83 27/03/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
390452 2013 YH90 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390453 2013 YP90 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
390454 2013 YC91 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
390455 2013 YO92 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
390456 2013 YF96 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390457 2013 YD97 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390458 2013 YX97 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
390459 2013 YD98 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
390460 2013 YJ98 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390461 2013 YS108 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
390462 2013 YE111 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
390463 2013 YU112 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
390464 2013 YT113 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
390465 2013 YG114 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
390466 2013 YX116 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
390467 2013 YA117 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390468 2013 YS118 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
390469 2013 YF120 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390470 2013 YE124 25/01/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
390471 2013 YJ124 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390472 2013 YB125 04/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390473 2013 YM125 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
390474 2013 YY125 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
390475 2013 YJ129 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
390476 2013 YJ132 15/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
390477 2013 YL137 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
390478 2013 YP147 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390479 2013 YH148 17/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390480 2013 YW149 03/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
390481 2014 AU 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
390482 2014 AK4 19/07/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
390483 2014 AV4 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
390484 2014 AB6 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
390485 2014 AG9 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
390486 2014 AT19 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
390487 2014 AV19 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
390488 2014 AE27 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
390489 2014 AC28 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
390490 2014 AN29 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
390491 2014 AT33 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
390492 2014 AR34 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390493 2014 AG39 01/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
390494 2014 AG40 01/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
390495 2014 AA41 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
390496 2014 AV43 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
390497 2014 AZ44 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
390498 2014 AJ47 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
390499 2014 AQ49 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
390500 2014 AV49 16/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL