Danh sách tiểu hành tinh/382301–382400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382301 2012 VH97 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
382302 2012 VZ112 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
382303 2013 BO1 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
382304 2013 OQ5 25/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
382305 2013 PV 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
382306 2013 PL10 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
382307 2013 PS10 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
382308 2013 PD12 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
382309 2013 PA34 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
382310 2013 PG49 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
382311 2013 QZ76 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
382312 2013 RX32 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
382313 2013 RS60 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
382314 2013 RK63 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
382315 2013 RO85 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382316 2013 RK97 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382317 2013 SH27 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
382318 2013 SX29 28/08/2006 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
382319 2013 SL39 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
382320 2013 SS51 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
382321 2013 TR2 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
382322 2013 TT2 08/10/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
382323 2013 TW3 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
382324 2013 TM7 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
382325 2013 TH9 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
382326 2013 TA12 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
382327 2013 TH28 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382328 2013 TQ28 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
382329 2013 TX29 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382330 2013 TY29 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
382331 2013 TF30 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382332 2013 TP30 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382333 2013 TT30 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
382334 2013 TZ31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
382335 2013 TT32 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
382336 2013 TV32 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
382337 2013 TC33 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
382338 2013 TA39 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382339 2013 TW50 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382340 2013 TB51 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
382341 2013 TZ52 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382342 2013 TN53 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
382343 2013 TT53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382344 2013 TW55 14/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
382345 2013 TH62 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382346 2013 TJ65 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
382347 2013 TN71 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
382348 2013 TC73 14/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
382349 2013 TM73 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
382350 2013 TM75 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
382351 2013 TS75 09/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
382352 2013 TF76 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
382353 2013 TQ76 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
382354 2013 TT78 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382355 2013 TJ84 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
382356 2013 TO84 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382357 2013 TP89 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382358 2013 TZ89 16/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
382359 2013 TO93 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382360 2013 TP93 01/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
382361 2013 TR94 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
382362 2013 TS94 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
382363 2013 TT94 25/08/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
382364 2013 TZ94 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
382365 2013 TD98 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382366 2013 TP98 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
382367 2013 TT98 23/07/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
382368 2013 TX98 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
382369 2013 TZ98 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
382370 2013 TF99 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
382371 2013 TU101 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
382372 2013 TU102 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382373 2013 TY103 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
382374 2013 TV107 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
382375 2013 TB108 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
382376 2013 TO109 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
382377 2013 TB110 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
382378 2013 TW113 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
382379 2013 TA115 26/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
382380 2013 TE120 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382381 2013 TU121 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
382382 2013 TA122 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382383 2013 TE122 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
382384 2013 TF122 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
382385 2013 TR122 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382386 2013 TX124 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
382387 2013 TY126 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
382388 2013 TP127 11/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
382389 2013 TL129 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
382390 2013 TC130 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382391 2013 TS136 24/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
382392 2013 TT144 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
382393 2013 VX11 30/01/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
382394 3549 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
382395 1990 SM 22/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught, P. McKenzie APO 2,0 km MPC · JPL
382396 1991 TB16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 940 m MPC · JPL
382397 1991 VH8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
382398 1994 SU8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382399 1994 SB10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382400 1994 SJ10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL