Danh sách tiểu hành tinh/382101–382200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382101 2011 GY66 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382102 2011 GJ67 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382103 2011 GQ69 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
382104 2011 GG70 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
382105 2011 GO72 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
382106 2011 GQ76 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
382107 2011 HA 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382108 2011 HO3 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
382109 2011 HB15 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
382110 2011 HJ15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
382111 2011 HD17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382112 2011 HV27 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
382113 2011 HG28 08/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
382114 2011 HU32 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
382115 2011 HG33 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
382116 2011 HV36 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
382117 2011 HN56 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
382118 2011 HX56 21/12/2000 Uccle T. Pauwels 2,3 km MPC · JPL
382119 2011 HN69 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
382120 2011 HR74 10/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
382121 2011 HG77 14/09/2007 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
382122 2011 HD80 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382123 2011 HX81 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
382124 2011 HO84 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382125 2011 HE91 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
382126 2011 HP92 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
382127 2011 HR95 22/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
382128 2011 HX100 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
382129 2011 JV24 30/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
382130 2011 JR27 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
382131 2011 JS30 12/10/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
382132 2011 KN6 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
382133 2011 KP7 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
382134 2011 KM12 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
382135 2011 KJ14 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382136 2011 KN21 24/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
382137 2011 KY24 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
382138 2011 KC25 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
382139 2011 KS27 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382140 2011 KS29 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382141 2011 KE30 24/03/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
382142 2011 KE37 07/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
382143 2011 KS44 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
382144 2011 KX44 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
382145 2011 LX7 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
382146 2011 LT21 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
382147 2011 LU22 28/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
382148 2011 MC3 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
382149 2011 MB5 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
382150 2011 QN3 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
382151 2011 QJ95 23/04/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
382152 2011 UW404 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
382153 2012 EX14 02/11/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
382154 2012 FV60 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382155 2012 FM67 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382156 2012 FD74 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
382157 2012 GS18 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382158 2012 GK33 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
382159 2012 HX2 30/12/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
382160 2012 HV39 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382161 2012 HM41 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
382162 2012 HP42 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382163 2012 HZ47 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
382164 2012 HX49 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
382165 2012 HT63 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382166 2012 HY64 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382167 2012 HQ73 09/10/2010 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
382168 2012 HP79 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
382169 2012 JU13 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
382170 2012 JB20 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382171 2012 JB24 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
382172 2012 JX24 17/05/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 750 m MPC · JPL
382173 2012 JC25 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
382174 2012 JJ25 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
382175 2012 JK25 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
382176 2012 JR25 11/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
382177 2012 JK33 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
382178 2012 JH43 07/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
382179 2012 JQ45 30/07/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
382180 2012 JG48 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
382181 2012 KW4 28/07/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
382182 2012 KX8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
382183 2012 KG13 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
382184 2012 KU17 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382185 2012 KF18 18/05/2007 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
382186 2012 KX26 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382187 2012 KV31 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
382188 2012 KL34 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382189 2012 KA43 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
382190 2012 KJ46 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
382191 2012 KS50 20/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
382192 2012 LZ9 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
382193 2012 LC15 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
382194 2012 LK21 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
382195 2012 LY22 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
382196 2012 MN7 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382197 2012 OO2 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
382198 2012 OC3 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
382199 2012 OC5 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
382200 2012 OO5 30/03/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL