Danh sách tiểu hành tinh/342101–342200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342101 2008 SW64 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
342102 2008 SK65 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342103 2008 SQ65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342104 2008 SS66 21/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342105 2008 SA68 21/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342106 2008 SG68 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342107 2008 SF70 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342108 2008 SL74 23/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
342109 2008 SA80 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342110 2008 SB87 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342111 2008 SJ88 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342112 2008 SO90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342113 2008 SU93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342114 2008 SF94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342115 2008 SH95 06/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
342116 2008 SD96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342117 2008 SP99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342118 2008 SA102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342119 2008 SD103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342120 2008 SU103 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342121 2008 SJ104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342122 2008 SC105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342123 2008 SW111 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342124 2008 SR116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342125 2008 SZ116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
342126 2008 SQ117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342127 2008 SW118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342128 2008 SB119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342129 2008 SP120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342130 2008 SZ120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
342131 2008 SS122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342132 2008 SK124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342133 2008 SY124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342134 2008 SB127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342135 2008 SN127 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342136 2008 SO127 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342137 2008 SX127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342138 2008 SY127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342139 2008 SO128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342140 2008 SH129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342141 2008 SN129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342142 2008 SP129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342143 2008 SQ129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342144 2008 SE130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342145 2008 SQ131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342146 2008 SV131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
342147 2008 SM132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342148 2008 SX138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342149 2008 SN139 23/09/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
342150 2008 SW139 24/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
342151 2008 SO142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342152 2008 SR142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342153 2008 SS142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342154 2008 SD143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342155 2008 ST143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342156 2008 SZ143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342157 2008 SD144 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
342158 2008 SX147 26/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
342159 2008 SC149 29/09/2008 Desert Moon B. L. Stevens 1,8 km MPC · JPL
342160 2008 SZ149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
342161 2008 SR152 22/09/2008 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
342162 2008 SU154 22/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
342163 2008 SO156 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342164 2008 SG159 24/09/2008 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
342165 2008 SC161 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
342166 2008 SX162 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
342167 2008 SB165 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342168 2008 SC165 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
342169 2008 SL165 28/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
342170 2008 SE177 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342171 2008 SB178 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342172 2008 SL180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342173 2008 SM180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342174 2008 SB182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
342175 2008 SK182 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342176 2008 SW182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342177 2008 SE183 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
342178 2008 SJ184 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342179 2008 SF185 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342180 2008 SL185 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342181 2008 SW185 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342182 2008 SZ186 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342183 2008 SX190 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
342184 2008 SO192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342185 2008 SD195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342186 2008 SN196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
342187 2008 SM198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342188 2008 SH201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342189 2008 SR201 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
342190 2008 SV202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342191 2008 SX203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342192 2008 SL204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342193 2008 SQ205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342194 2008 SO208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342195 2008 SV208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342196 2008 SK211 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342197 2008 SE212 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
342198 2008 SM213 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
342199 2008 SY216 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342200 2008 SG218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL