Danh sách tiểu hành tinh/341901–342000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341901 2008 HN55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341902 2008 HX59 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341903 2008 HP61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
341904 2008 HJ70 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341905 2008 JQ6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341906 2008 JC8 03/05/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
341907 2008 JF10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
341908 2008 JV13 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
341909 2008 JU16 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
341910 2008 JU20 09/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 900 m MPC · JPL
341911 2008 JB29 11/05/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
341912 2008 JA32 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341913 2008 JZ32 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341914 2008 KH1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341915 2008 KA2 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
341916 2008 KD2 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
341917 2008 KV8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
341918 2008 KX17 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
341919 2008 KD18 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
341920 2008 KZ19 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
341921 2008 KB20 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
341922 2008 KH35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
341923 2008 KZ37 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341924 2008 KL40 31/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 670 m MPC · JPL
341925 2008 KD43 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
341926 2008 LW 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
341927 2008 LF5 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
341928 2008 LZ5 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
341929 2008 MC4 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
341930 2008 NR2 10/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
341931 2008 NH3 10/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 880 m MPC · JPL
341932 2008 OU 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
341933 2008 OZ2 28/07/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 760 m MPC · JPL
341934 2008 OK7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
341935 2008 OR8 28/07/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
341936 2008 OD9 28/07/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
341937 2008 OG9 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
341938 2008 OT10 30/07/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 980 m MPC · JPL
341939 2008 OE14 31/07/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
341940 2008 OB18 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341941 2008 OK24 30/07/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
341942 2008 OV24 28/07/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
341943 2008 OG25 26/07/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
341944 2008 PC 01/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 890 m MPC · JPL
341945 2008 PE 01/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 960 m MPC · JPL
341946 2008 PW 01/08/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
341947 2008 PC1 01/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
341948 2008 PH2 02/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
341949 2008 PD3 03/08/2008 Dauban F. Kugel 860 m MPC · JPL
341950 2008 PT4 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
341951 2008 PK5 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
341952 2008 PY11 10/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 900 m MPC · JPL
341953 2008 PU15 11/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 630 m MPC · JPL
341954 2008 PS19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
341955 2008 PH20 05/08/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
341956 2008 PQ20 03/08/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
341957 2008 PV20 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
341958 Chrétien 2008 PW21 03/08/2008 Eygalayes Obs. P. Sogorb 1,2 km MPC · JPL
341959 2008 QM 21/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 780 m MPC · JPL
341960 2008 QJ1 23/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
341961 2008 QL1 23/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
341962 2008 QU1 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
341963 2008 QX1 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
341964 2008 QU6 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
341965 2008 QV6 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341966 2008 QS10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
341967 2008 QW13 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341968 2008 QH14 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341969 2008 QT15 28/08/2008 Dauban F. Kugel 870 m MPC · JPL
341970 2008 QA16 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
341971 2008 QN17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
341972 2008 QO20 25/08/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
341973 2008 QO26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
341974 2008 QZ30 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
341975 2008 QV36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
341976 2008 QD37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
341977 2008 QC38 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
341978 2008 QU38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341979 2008 QF39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341980 2008 QZ39 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
341981 2008 QF40 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
341982 2008 QR40 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341983 2008 QV40 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341984 2008 QP44 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341985 2008 QT45 24/08/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
341986 2008 QS46 26/08/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
341987 2008 QG47 23/08/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
341988 2008 QH47 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
341989 2008 RL2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341990 2008 RT2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341991 2008 RB4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
341992 2008 RE9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
341993 2008 RP10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
341994 2008 RP16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
341995 2008 RA21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
341996 2008 RH21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
341997 2008 RO22 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
341998 2008 RC24 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
341999 2008 RT25 05/09/2008 Needville J. Dellinger, C. Sexton 2,4 km MPC · JPL
342000 Neumünster 2008 RV26 02/09/2008 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also