Danh sách tiểu hành tinh/341701–341800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341701 2007 VO161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
341702 2007 VS166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341703 2007 VT167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
341704 2007 VX168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341705 2007 VH172 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341706 2007 VU173 02/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341707 2007 VY173 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341708 2007 VV180 07/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341709 2007 VE183 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341710 2007 VM183 08/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
341711 2007 VO185 08/11/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
341712 2007 VF188 11/11/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
341713 2007 VC189 13/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 5,1 km MPC · JPL
341714 2007 VS191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
341715 2007 VF195 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341716 2007 VQ199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341717 2007 VC207 09/11/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
341718 2007 VM211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341719 2007 VV211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341720 2007 VE212 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341721 2007 VF213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341722 2007 VM215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
341723 2007 VC218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341724 2007 VG219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341725 2007 VL219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341726 2007 VB222 06/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
341727 2007 VF228 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
341728 2007 VF229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341729 2007 VJ229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341730 2007 VN232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341731 2007 VR232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341732 2007 VL240 07/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
341733 2007 VN241 12/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
341734 2007 VT243 13/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,4 km MPC · JPL
341735 2007 VQ245 08/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341736 2007 VG250 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
341737 2007 VF252 12/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
341738 2007 VK254 15/11/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341739 2007 VK255 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341740 2007 VQ257 13/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341741 2007 VG265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341742 2007 VB266 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
341743 2007 VB267 11/11/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,5 km MPC · JPL
341744 2007 VL267 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
341745 2007 VR268 12/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
341746 2007 VD270 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341747 2007 VJ275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
341748 2007 VU275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341749 2007 VF280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341750 2007 VM284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341751 2007 VS286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341752 2007 VZ294 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
341753 2007 VG297 21/09/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
341754 2007 VD301 15/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341755 2007 VB303 03/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
341756 2007 VL306 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
341757 2007 VD311 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341758 2007 VJ311 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
341759 2007 VN313 09/11/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341760 2007 VE315 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341761 2007 VJ319 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341762 2007 VS321 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
341763 2007 VK326 04/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
341764 2007 VZ326 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
341765 2007 VF328 08/11/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
341766 2007 VY329 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
341767 2007 VC330 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341768 2007 VZ330 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341769 2007 VG333 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341770 2007 VX334 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341771 2007 VA335 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
341772 2007 VB335 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341773 2007 WZ1 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
341774 2007 WG3 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
341775 2007 WE7 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
341776 2007 WV7 18/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
341777 2007 WC8 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
341778 2007 WH8 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
341779 2007 WS23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341780 2007 WS24 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341781 2007 WX30 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341782 2007 WF37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341783 2007 WP37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
341784 2007 WS41 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341785 2007 WU42 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341786 2007 WD45 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
341787 2007 WY47 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341788 2007 WM48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
341789 2007 WJ58 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341790 2007 WG59 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341791 2007 WM61 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
341792 2007 XN6 04/12/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
341793 2007 XL10 05/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
341794 2007 XV11 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341795 2007 XF15 06/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
341796 2007 XD20 04/12/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
341797 2007 XK21 10/12/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
341798 2007 XU22 12/12/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
341799 2007 XF23 13/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,8 km MPC · JPL
341800 2007 XP25 14/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL