Danh sách tiểu hành tinh/341001–341100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341001 2007 FP2 16/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
341002 2007 FP16 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
341003 2007 FO20 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
341004 2007 FB23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341005 2007 FD24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
341006 2007 FY24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341007 2007 FU27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341008 2007 FH30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
341009 2007 FC31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
341010 2007 FT31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
341011 2007 FY33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
341012 2007 FF34 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
341013 2007 FL34 25/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
341014 2007 FN39 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341015 2007 FG44 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
341016 2007 FV47 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341017 2007 FZ48 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
341018 2007 GX 16/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
341019 2007 GA2 09/04/2007 Lumezzane Lumezzane Obs. 800 m MPC · JPL
341020 2007 GS2 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
341021 2007 GS6 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
341022 2007 GW6 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
341023 2007 GX6 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
341024 2007 GF8 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
341025 2007 GZ10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341026 2007 GK15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
341027 2007 GP16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
341028 2007 GZ16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341029 2007 GT18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341030 2007 GC19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341031 2007 GR20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
341032 2007 GM21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
341033 2007 GQ21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341034 2007 GD27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341035 2007 GY33 11/04/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
341036 2007 GA36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341037 2007 GU39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
341038 2007 GM42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
341039 2007 GZ46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341040 2007 GP47 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
341041 2007 GS53 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341042 2007 GX59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341043 2007 GC63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341044 2007 GP65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341045 2007 GF67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341046 2007 GT68 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
341047 2007 GF70 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
341048 2007 GG71 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
341049 2007 HE 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
341050 2007 HZ 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 320 m MPC · JPL
341051 2007 HN1 16/04/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
341052 2007 HW1 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
341053 2007 HS2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
341054 2007 HC4 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
341055 2007 HT5 16/04/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
341056 2007 HC8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
341057 2007 HE8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
341058 2007 HR12 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
341059 2007 HQ13 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
341060 2007 HF21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341061 2007 HO21 18/04/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
341062 2007 HW24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341063 2007 HM28 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
341064 2007 HU33 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341065 2007 HL37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
341066 2007 HK43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341067 2007 HD46 19/04/2007 Lulin Observatory LUSS 1,6 km MPC · JPL
341068 2007 HN46 20/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
341069 2007 HE51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341070 2007 HR52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
341071 2007 HA53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341072 2007 HW53 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
341073 2007 HJ56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
341074 2007 HN62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
341075 2007 HE67 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341076 2007 HG69 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341077 2007 HA75 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341078 2007 HK75 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341079 2007 HK83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341080 2007 HT83 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341081 2007 HZ83 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
341082 2007 HF86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341083 2007 HJ87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
341084 2007 HD90 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
341085 2007 HD92 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341086 2007 HJ97 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
341087 2007 HN97 17/04/2007 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,6 km MPC · JPL
341088 2007 JY1 07/05/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
341089 2007 JK2 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
341090 2007 JO2 07/05/2007 Lulin LUSS 1,3 km MPC · JPL
341091 2007 JQ2 07/05/2007 Lulin LUSS 3,0 km MPC · JPL
341092 2007 JQ4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341093 2007 JZ4 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341094 2007 JK9 09/05/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
341095 2007 JY9 10/05/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,7 km MPC · JPL
341096 2007 JF10 01/04/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
341097 2007 JL13 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
341098 2007 JO22 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
341099 2007 JQ24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341100 2007 JX28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL