Danh sách tiểu hành tinh/294801–294900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294801 2008 CV80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294802 2008 CY82 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294803 2008 CV86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294804 2008 CN88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
294805 2008 CR88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
294806 2008 CX88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
294807 2008 CW89 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294808 2008 CV93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
294809 2008 CT94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294810 2008 CF95 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
294811 2008 CF103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294812 2008 CK108 09/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
294813 2008 CK109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294814 2008 CJ117 11/02/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
294815 2008 CQ118 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294816 2008 CT119 14/02/2008 Grove Creek F. Tozzi 3,0 km MPC · JPL
294817 2008 CS120 06/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
294818 2008 CF121 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294819 2008 CC123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294820 2008 CS125 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
294821 2008 CU126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294822 2008 CK127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
294823 2008 CA136 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294824 2008 CH137 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
294825 2008 CM137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294826 2008 CC140 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
294827 2008 CQ141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294828 2008 CC142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
294829 2008 CM142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
294830 2008 CV143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294831 2008 CW143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
294832 2008 CB144 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294833 2008 CW144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
294834 2008 CC148 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294835 2008 CE151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294836 2008 CM151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294837 2008 CV151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294838 2008 CG152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294839 2008 CK152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294840 2008 CH153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294841 2008 CP154 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
294842 2008 CD160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294843 2008 CZ162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294844 2008 CE163 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294845 2008 CM165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
294846 2008 CK167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294847 2008 CS167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294848 2008 CM170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
294849 2008 CC174 13/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
294850 2008 CY176 09/02/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
294851 2008 CS178 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
294852 2008 CM182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294853 2008 CH183 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294854 2008 CJ188 06/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
294855 2008 CD189 13/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
294856 2008 CB192 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
294857 2008 CC193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294858 2008 CO193 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
294859 2008 CQ193 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
294860 2008 CP194 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
294861 2008 CL195 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
294862 2008 CH196 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294863 2008 CL197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294864 2008 CU197 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294865 2008 CT198 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
294866 2008 CY199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
294867 2008 CE200 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294868 2008 CQ200 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294869 2008 CL201 03/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
294870 2008 CM201 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294871 2008 CN201 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294872 2008 CZ201 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
294873 2008 CA203 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294874 2008 CH203 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
294875 2008 CK204 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
294876 2008 CQ205 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
294877 2008 CB209 01/02/2008 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
294878 2008 CP211 06/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
294879 2008 CX212 09/02/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
294880 2008 CO213 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294881 2008 CY213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
294882 2008 CA215 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294883 2008 DG2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294884 2008 DX2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294885 2008 DO3 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294886 2008 DV7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
294887 2008 DA8 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294888 2008 DJ8 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
294889 2008 DN8 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294890 2008 DO8 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294891 2008 DP9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
294892 2008 DC12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294893 2008 DG15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294894 2008 DK15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294895 2008 DB18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
294896 2008 DN18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
294897 2008 DK19 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294898 2008 DT19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294899 2008 DW19 27/02/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
294900 2008 DJ21 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL