Danh sách tiểu hành tinh/288701–288800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288701 2004 QM25 26/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288702 2004 QH27 20/08/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
288703 2004 RE 02/09/2004 Wrightwood J. W. Young 760 m MPC · JPL
288704 2004 RT3 04/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
288705 2004 RB5 04/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
288706 2004 RX5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
288707 2004 RN6 05/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
288708 2004 RB7 05/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
288709 2004 RD7 05/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
288710 2004 RN7 06/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288711 2004 RG12 08/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,9 km MPC · JPL
288712 2004 RC17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288713 2004 RS17 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288714 2004 RC18 07/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
288715 2004 RF18 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288716 2004 RG18 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288717 2004 RK23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
288718 2004 RO23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288719 2004 RR27 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
288720 2004 RW30 07/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
288721 2004 RB33 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
288722 2004 RC38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288723 2004 RM38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288724 2004 RN42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
288725 2004 RU43 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288726 2004 RG44 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
288727 2004 RT44 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288728 2004 RZ44 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
288729 2004 RA45 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
288730 2004 RC45 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288731 2004 RV45 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288732 2004 RW45 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288733 2004 RD46 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288734 2004 RC47 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
288735 2004 RE47 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288736 2004 RK48 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288737 2004 RV51 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288738 2004 RY52 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288739 2004 RM55 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288740 2004 RR55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
288741 2004 RA56 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288742 2004 RX57 08/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
288743 2004 RO58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288744 2004 RH60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288745 2004 RE62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288746 2004 RL64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288747 2004 RN64 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
288748 2004 RT64 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288749 2004 RM65 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
288750 2004 RD66 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
288751 2004 RM67 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
288752 2004 RQ67 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288753 2004 RB70 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288754 2004 RV73 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
288755 2004 RX73 08/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
288756 2004 RZ74 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288757 2004 RG80 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288758 2004 RS80 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288759 2004 RD81 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
288760 2004 RQ81 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288761 2004 RD83 09/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288762 2004 RM89 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288763 2004 RC92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
288764 2004 RF92 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288765 2004 RK93 08/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
288766 2004 RB94 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288767 2004 RY94 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
288768 2004 RD95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288769 2004 RU95 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288770 2004 RN96 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288771 2004 RT96 08/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
288772 2004 RD98 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
288773 2004 RN98 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288774 2004 RJ99 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
288775 2004 RR99 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
288776 2004 RZ99 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288777 2004 RM100 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288778 2004 RO101 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288779 2004 RN102 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
288780 2004 RW102 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288781 2004 RP107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288782 2004 RF108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288783 2004 RL108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
288784 2004 RA122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288785 2004 RH123 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288786 2004 RX123 07/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
288787 2004 RF124 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288788 2004 RH128 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288789 2004 RF138 08/09/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
288790 2004 RQ140 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
288791 2004 RM141 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
288792 2004 RJ142 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288793 2004 RB143 08/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
288794 2004 RS143 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288795 2004 RC149 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288796 2004 RF150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288797 2004 RG151 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
288798 2004 RQ152 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288799 2004 RA154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288800 2004 RK155 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL