Danh sách tiểu hành tinh/283601–283700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283601 2001 YW114 20/12/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
283602 2001 YL118 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
283603 2001 YH153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
283604 2002 AV49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283605 2002 AH96 08/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283606 2002 AX96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
283607 2002 AB99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283608 2002 AK131 14/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
283609 2002 AT173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283610 2002 CO8 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
283611 2002 CD23 05/02/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
283612 2002 CV43 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283613 2002 CG48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
283614 2002 CQ50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
283615 2002 CG66 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283616 2002 CL87 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283617 2002 CH110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
283618 2002 CB138 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
283619 2002 CE144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283620 2002 CO153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
283621 2002 CO172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283622 2002 CQ175 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283623 2002 CU175 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283624 2002 CZ194 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283625 2002 CU208 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
283626 2002 CK210 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283627 2002 CK230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
283628 2002 CN273 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
283629 2002 CK274 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283630 2002 CV309 06/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283631 2002 DO10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283632 2002 DL17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
283633 2002 EG5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
283634 2002 EM39 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
283635 2002 EE50 12/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283636 2002 EZ112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283637 2002 EX160 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
283638 2002 FL22 19/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283639 2002 FT22 19/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283640 2002 GC16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283641 2002 GX55 05/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283642 2002 GJ56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283643 2002 GJ71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
283644 2002 GV133 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283645 2002 GJ182 05/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283646 2002 HA6 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283647 2002 JW36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
283648 2002 JV87 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
283649 2002 JS145 14/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
283650 2002 JJ150 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283651 2002 KR13 19/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283652 2002 KU15 18/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
283653 2002 LH13 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
283654 2002 LJ47 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283655 2002 LB62 11/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283656 2002 MZ1 16/06/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
283657 2002 NT57 12/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
283658 2002 OE15 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283659 2002 OE31 18/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
283660 2002 PV7 03/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283661 2002 PM13 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
283662 2002 PD33 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
283663 2002 PK90 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283664 2002 PW90 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
283665 2002 PV98 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
283666 2002 PK106 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
283667 2002 PH113 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
283668 2002 PD115 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283669 2002 PD118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
283670 2002 PN137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
283671 2002 PV163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
283672 2002 PG176 07/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283673 2002 PO177 08/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
283674 2002 QA5 16/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
283675 2002 QS21 26/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283676 2002 QT26 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
283677 2002 QG49 19/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
283678 2002 QA57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
283679 2002 QE64 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
283680 2002 QZ79 16/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
283681 2002 QB90 19/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
283682 2002 QX103 26/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
283683 2002 QV112 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
283684 2002 QL121 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283685 2002 QD124 16/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283686 2002 QD128 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283687 2002 QG139 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
283688 2002 QM146 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
283689 2002 RZ34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
283690 2002 RS36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
283691 2002 RH80 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
283692 2002 RJ109 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
283693 2002 RE112 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
283694 2002 RC116 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283695 2002 RY133 10/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
283696 2002 RR155 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283697 2002 RM183 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283698 2002 RT186 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283699 2002 RP222 15/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
283700 2002 RG239 08/09/2002 Haleakala R. Matson 4,0 km MPC · JPL