Danh sách tiểu hành tinh/281301–281400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281301 2007 RX291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
281302 2007 RA299 12/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
281303 2007 RQ310 11/09/2007 Lulin LUSS 2,9 km MPC · JPL
281304 2007 RU313 12/09/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
281305 2007 RV322 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
281306 2007 SS5 19/09/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
281307 2007 SO9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281308 2007 SE15 23/09/2007 Antares ARO 2,3 km MPC · JPL
281309 2007 TC3 05/10/2007 Prairie Grass J. Mahony 3,1 km MPC · JPL
281310 2007 TV13 07/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
281311 2007 TZ33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281312 2007 TE37 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281313 2007 TV38 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
281314 2007 TB43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281315 2007 TV76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281316 2007 TH92 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281317 2007 TO103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
281318 2007 TQ103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
281319 2007 TW145 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
281320 2007 TB146 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
281321 2007 TH182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
281322 2007 TU183 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 6,1 km MPC · JPL
281323 2007 TX183 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,6 km MPC · JPL
281324 2007 TG184 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
281325 2007 TZ186 13/10/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
281326 2007 TR191 04/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
281327 2007 TL198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281328 2007 TO214 07/10/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
281329 2007 TV242 08/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
281330 2007 TO244 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
281331 2007 TR246 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281332 2007 TZ311 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281333 2007 TT329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281334 2007 TD336 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281335 2007 TF340 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
281336 2007 TM350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
281337 2007 TN391 15/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
281338 2007 TJ431 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281339 2007 TX433 14/10/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
281340 2007 TP441 04/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
281341 2007 TY441 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
281342 2007 UP2 18/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
281343 2007 UK21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
281344 2007 UW31 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
281345 2007 UH33 16/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
281346 2007 UT44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
281347 2007 UP113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281348 2007 UY135 20/10/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,7 km MPC · JPL
281349 2007 UT136 20/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
281350 2007 UJ140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281351 2007 VT10 05/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
281352 2007 VP30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281353 2007 VO36 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
281354 2007 VO62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281355 2007 VB147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281356 2007 VH167 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
281357 2007 VF176 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
281358 2007 VJ287 15/11/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
281359 2007 VN301 15/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
281360 2007 VE322 12/11/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
281361 2007 WQ17 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
281362 2007 YE34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281363 2008 CV5 06/02/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
281364 2008 CH9 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281365 2008 CM116 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,2 km MPC · JPL
281366 2008 CV185 01/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
281367 2008 CF210 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
281368 2008 EA 02/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
281369 2008 EQ25 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
281370 2008 FD58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
281371 2008 FC76 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 58 km MPC · JPL
281372 2008 GB1 04/04/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
281373 2008 GK57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
281374 2008 JU3 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281375 2008 JV19 08/05/2008 Catalina CSS 260 m MPC · JPL
281376 2008 JJ39 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
281377 2008 OR3 25/07/2008 Siding Spring SSS 840 m MPC · JPL
281378 2008 OE8 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
281379 2008 OW8 30/07/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
281380 2008 OB10 28/07/2008 Dauban F. Kugel 920 m MPC · JPL
281381 2008 OL10 31/07/2008 Dauban F. Kugel 900 m MPC · JPL
281382 2008 OZ10 29/07/2008 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
281383 2008 OJ19 25/07/2008 Siding Spring SSS 800 m MPC · JPL
281384 2008 PE6 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
281385 2008 PF8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 670 m MPC · JPL
281386 2008 PT9 07/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
281387 2008 PR20 05/08/2008 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
281388 2008 QZ1 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
281389 2008 QA6 25/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
281390 2008 QE9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 600 m MPC · JPL
281391 2008 QW17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281392 2008 QG27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
281393 2008 QK31 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
281394 2008 QA36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281395 2008 QD46 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
281396 2008 QN48 25/08/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
281397 2008 RJ22 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
281398 2008 RM25 05/09/2008 Junk Bond D. Healy 860 m MPC · JPL
281399 2008 RU29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281400 2008 RV31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL