Danh sách tiểu hành tinh/280501–280600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280501 2004 OB10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 790 m MPC · JPL
280502 2004 PD3 03/08/2004 Siding Spring SSS 870 m MPC · JPL
280503 2004 PY3 03/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
280504 2004 PK5 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280505 2004 PA6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280506 2004 PK6 06/08/2004 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
280507 2004 PN6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280508 2004 PU11 07/08/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
280509 2004 PN14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280510 2004 PT23 08/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
280511 2004 PV23 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280512 2004 PE27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
280513 2004 PD28 05/08/2004 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
280514 2004 PM50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280515 2004 PQ64 10/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
280516 2004 PW69 07/08/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
280517 2004 PD71 08/08/2004 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
280518 2004 PY75 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280519 2004 PQ76 09/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
280520 2004 PY82 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280521 2004 PY83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
280522 2004 PF86 11/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
280523 2004 PM92 12/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280524 2004 PR97 09/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
280525 2004 PD108 07/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
280526 2004 PE109 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280527 2004 QS3 21/08/2004 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
280528 2004 QV12 21/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
280529 2004 QJ21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
280530 2004 QE27 18/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
280531 2004 RN12 08/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
280532 2004 RG15 06/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 660 m MPC · JPL
280533 2004 RG25 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
280534 2004 RK26 06/09/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280535 2004 RO40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
280536 2004 RE49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280537 2004 RL50 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
280538 2004 RH51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280539 2004 RE53 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
280540 2004 RM58 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
280541 2004 RH68 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280542 2004 RL86 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
280543 2004 RZ94 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
280544 2004 RG95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280545 2004 RO126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
280546 2004 RJ138 08/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
280547 2004 RJ166 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
280548 2004 RC187 10/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
280549 2004 RJ203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280550 2004 RX215 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
280551 2004 RC224 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280552 2004 RT230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
280553 2004 RA259 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280554 2004 RX260 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280555 2004 RJ278 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280556 2004 RH293 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280557 2004 RR306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280558 2004 RU309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280559 2004 RQ311 14/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280560 2004 RF317 11/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
280561 2004 RD330 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
280562 2004 RU339 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
280563 2004 SJ14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
280564 2004 TE2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280565 2004 TG2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280566 2004 TC4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280567 2004 TK13 08/10/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
280568 2004 TN24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
280569 2004 TH33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280570 2004 TP41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280571 2004 TJ44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
280572 2004 TS44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280573 2004 TG55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280574 2004 TN92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280575 2004 TX131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
280576 2004 TN133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
280577 2004 TM176 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280578 2004 TD195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280579 2004 TY196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280580 2004 TK203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280581 2004 TB216 06/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280582 2004 TM225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280583 2004 TR242 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280584 2004 TT303 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280585 2004 TE323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
280586 2004 TO328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280587 2004 TO345 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280588 2004 TB346 15/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280589 2004 TX348 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280590 2004 UU 18/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 900 m MPC · JPL
280591 2004 VD10 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
280592 2004 VV12 03/11/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
280593 2004 VP19 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
280594 2004 VU19 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
280595 2004 VW26 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
280596 2004 VF34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280597 2004 VP35 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
280598 2004 VW41 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280599 2004 VB51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280600 2004 VN53 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL