Danh sách tiểu hành tinh/273101–273200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273101 2006 FO15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
273102 2006 FC16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
273103 2006 FK20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
273104 2006 FP20 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273105 2006 FL23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
273106 2006 FM26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
273107 2006 FO26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
273108 2006 FP28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
273109 2006 FX28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
273110 2006 FY29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
273111 2006 FC30 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
273112 2006 FC32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273113 2006 FS32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273114 2006 FD35 22/03/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
273115 2006 FH39 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
273116 2006 FC40 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273117 2006 FP41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
273118 2006 FD43 29/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273119 2006 FO53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
273120 2006 FX53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273121 2006 FD54 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
273122 2006 FL54 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273123 2006 GL2 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273124 2006 GH8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273125 2006 GR11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273126 2006 GS16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273127 2006 GL17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273128 2006 GX18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273129 2006 GH21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273130 2006 GY25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273131 2006 GS30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
273132 2006 GL32 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273133 2006 GV42 08/04/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
273134 2006 GR46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
273135 2006 GF47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273136 2006 GW48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
273137 2006 GF49 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
273138 2006 HR 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273139 2006 HZ7 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
273140 2006 HB13 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273141 2006 HO13 19/04/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
273142 2006 HZ13 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
273143 2006 HM19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
273144 2006 HH20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
273145 2006 HW21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273146 2006 HV23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273147 2006 HO28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
273148 2006 HL29 21/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
273149 2006 HN29 23/04/2006 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
273150 2006 HW31 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273151 2006 HA35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
273152 2006 HN35 19/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
273153 2006 HY36 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273154 2006 HJ38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273155 2006 HW40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
273156 2006 HY40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273157 2006 HO43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
273158 2006 HV45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273159 2006 HJ54 20/04/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
273160 2006 HX54 21/04/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
273161 2006 HL59 22/04/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
273162 2006 HN60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
273163 2006 HX60 28/04/2006 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
273164 2006 HB61 29/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
273165 2006 HO61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273166 2006 HA62 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273167 2006 HB63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273168 2006 HH64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
273169 2006 HS67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
273170 2006 HW70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273171 2006 HO71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273172 2006 HM74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273173 2006 HQ74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273174 2006 HQ75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273175 2006 HW75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273176 2006 HX79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273177 2006 HX80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
273178 2006 HJ82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
273179 2006 HZ84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
273180 2006 HO91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273181 2006 HU92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
273182 2006 HS93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
273183 2006 HS94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
273184 2006 HW94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273185 2006 HO99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273186 2006 HH101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273187 2006 HK101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
273188 2006 HD106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273189 2006 HE108 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
273190 2006 HP110 30/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
273191 2006 HM116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273192 2006 HS119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273193 2006 HE121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
273194 2006 HY130 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
273195 2006 HG151 30/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
273196 2006 HO152 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
273197 2006 JQ 02/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273198 2006 JK4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
273199 2006 JA6 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
273200 2006 JE9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL