Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/271001–271100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271001 2002 XK74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271002 2002 XB75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271003 2002 XC86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271004 2002 XE87 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271005 2002 XN94 02/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271006 2002 XA115 03/12/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
271007 2002 XF117 10/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271008 2002 YM2 28/12/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,1 km MPC · JPL
271009 Reitterferenc 2002 YE3 25/12/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
271010 2002 YE6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271011 2002 YT9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271012 2002 YR17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271013 2002 YN29 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
271014 2002 YO30 31/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271015 2003 AW 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271016 2003 AF2 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
271017 2003 AV10 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271018 2003 AV15 04/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271019 2003 AY16 11/12/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
271020 2003 AT20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271021 2003 AB40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271022 2003 AP44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271023 2003 AD46 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271024 2003 AL54 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
271025 2003 AQ64 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271026 2003 AP73 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271027 2003 AJ81 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271028 2003 AC88 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271029 2003 BU30 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271030 2003 BX30 27/01/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
271031 2003 BD31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271032 2003 BW34 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271033 2003 BO49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
271034 2003 BZ49 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271035 2003 BY56 27/01/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
271036 2003 BV78 31/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271037 2003 CQ3 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
271038 2003 CT10 03/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271039 2003 DD5 19/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
271040 2003 DA17 21/02/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
271041 2003 EY3 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271042 2003 FC3 24/03/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
271043 2003 FP4 26/03/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
271044 2003 FK6 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
271045 2003 FR8 31/03/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
271046 2003 FT8 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271047 2003 FU8 31/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271048 2003 FN9 21/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
271049 2003 FW25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271050 2003 FW33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271051 2003 FY68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271052 2003 FQ74 26/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
271053 2003 FW131 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271054 2003 GU 01/04/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
271055 2003 GB5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271056 2003 GP8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
271057 2003 GH34 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
271058 2003 GC36 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
271059 2003 GG45 08/04/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
271060 2003 GZ48 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271061 2003 GR56 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271062 2003 HF13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271063 2003 HX15 27/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
271064 2003 HJ17 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
271065 2003 HF19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271066 2003 HP27 27/04/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
271067 2003 HF44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
271068 2003 JN2 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
271069 2003 JH4 02/05/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
271070 2003 JC5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271071 2003 JN8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271072 2003 KZ6 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271073 2003 KU13 28/05/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
271074 2003 KB32 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
271075 2003 LS4 05/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271076 2003 ML3 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
271077 2003 MW4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271078 2003 NU4 05/07/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
271079 2003 OO1 21/07/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
271080 2003 OU7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
271081 2003 OF10 25/07/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
271082 2003 OB12 22/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
271083 2003 ON23 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
271084 2003 PE8 02/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
271085 2003 QB3 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
271086 2003 QD4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
271087 2003 QL7 21/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
271088 2003 QR7 21/08/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
271089 2003 QO13 22/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
271090 2003 QC16 20/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
271091 2003 QA20 22/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
271092 2003 QE21 22/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
271093 2003 QR22 20/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
271094 2003 QT26 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
271095 2003 QD27 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
271096 2003 QH31 20/08/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 2,6 km MPC · JPL
271097 2003 QA72 26/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271098 2003 QJ75 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
271099 2003 QB78 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271100 2003 QZ92 27/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL