Danh sách tiểu hành tinh/246301–246400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246301 2007 TF116 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246302 2007 TW125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246303 2007 TB129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
246304 2007 TZ129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
246305 2007 TD135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246306 2007 TX140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
246307 2007 TV147 07/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
246308 2007 TX147 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246309 2007 TY147 07/10/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
246310 2007 TM153 09/10/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
246311 2007 TX157 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
246312 2007 TT158 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
246313 2007 TJ160 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
246314 2007 TV164 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
246315 2007 TA167 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246316 2007 TP167 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246317 2007 TV168 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
246318 2007 TZ169 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
246319 2007 TQ172 13/10/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
246320 2007 TB181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
246321 2007 TR181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
246322 2007 TH183 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246323 2007 TF192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
246324 2007 TE200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246325 2007 TD214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246326 2007 TK215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246327 2007 TR218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246328 2007 TE226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246329 2007 TT228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246330 2007 TE229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246331 2007 TB234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246332 2007 TJ234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246333 2007 TK238 10/10/2007 Charleston ARO 3,7 km MPC · JPL
246334 2007 TF243 08/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
246335 2007 TJ244 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
246336 2007 TW244 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
246337 2007 TG245 08/10/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
246338 2007 TA250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
246339 2007 TT261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246340 2007 TK282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
246341 2007 TV287 11/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
246342 2007 TY287 11/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
246343 2007 TO290 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
246344 2007 TD294 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246345 Carolharris 2007 TH298 11/10/2007 Anderson Mesa L. H. Wasserman 3,7 km MPC · JPL
246346 2007 TK301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
246347 2007 TX306 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246348 2007 TJ309 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
246349 2007 TK309 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246350 2007 TD311 11/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
246351 2007 TR311 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246352 2007 TU314 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246353 2007 TG318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246354 2007 TW321 14/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
246355 2007 TJ326 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246356 2007 TL330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
246357 2007 TP331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
246358 2007 TX331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
246359 2007 TT335 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
246360 2007 TP355 11/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
246361 2007 TS366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246362 2007 TB367 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
246363 2007 TQ378 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
246364 2007 TS385 15/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
246365 2007 TV386 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
246366 2007 TE392 15/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
246367 2007 TF392 15/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
246368 2007 TG392 15/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
246369 2007 TR398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
246370 2007 TO399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246371 2007 TO400 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246372 2007 TM414 15/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
246373 2007 TQ418 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246374 2007 TB419 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
246375 2007 TW419 08/10/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
246376 2007 TT427 10/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246377 2007 TH429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246378 2007 TE431 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246379 2007 TR432 07/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246380 2007 TW434 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246381 2007 UC 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
246382 2007 UJ37 18/10/2007 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
246383 2007 US11 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
246384 2007 UW11 19/10/2007 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
246385 2007 UD18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
246386 2007 UP18 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
246387 2007 UF24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246388 2007 UX25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246389 2007 UY29 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
246390 2007 UE34 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
246391 2007 UW39 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
246392 2007 UT46 20/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
246393 2007 UV46 20/10/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
246394 2007 UL47 17/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
246395 2007 UQ52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
246396 2007 UF55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
246397 2007 UK56 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
246398 2007 UN60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
246399 2007 UN61 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246400 2007 UG73 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL