Danh sách tiểu hành tinh/245301–245400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245301 2005 EE6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
245302 2005 EG11 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
245303 2005 EN16 03/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,7 km MPC · JPL
245304 2005 EZ26 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
245305 2005 EA28 03/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
245306 2005 EN28 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
245307 2005 ER34 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
245308 2005 EA35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
245309 2005 EX35 04/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
245310 2005 EH36 04/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
245311 2005 EA37 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
245312 2005 EQ37 07/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,1 km MPC · JPL
245313 2005 EY40 01/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
245314 2005 EH58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245315 2005 EP61 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
245316 2005 EY65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
245317 2005 EN69 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
245318 2005 EO72 02/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
245319 2005 ES73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245320 2005 EY75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
245321 2005 EU81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
245322 2005 EE82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
245323 2005 EH85 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
245324 2005 EQ87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
245325 2005 EW90 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245326 2005 EL91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
245327 2005 EV92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
245328 2005 EQ107 04/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
245329 2005 EZ116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
245330 2005 EH128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245331 2005 EO133 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
245332 2005 EG138 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
245333 2005 ED144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
245334 2005 EB147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
245335 2005 EW147 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245336 2005 EH148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245337 2005 ED154 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
245338 2005 ED166 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
245339 2005 EP169 09/03/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
245340 2005 EU169 08/03/2005 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
245341 2005 EU174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
245342 2005 EC178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
245343 2005 ES181 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
245344 2005 EO184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
245345 2005 EH192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
245346 2005 EB203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
245347 2005 ED212 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
245348 2005 EN216 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
245349 2005 EL219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
245350 2005 EV219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
245351 2005 EC242 11/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
245352 2005 EJ247 12/03/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245353 2005 ES250 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
245354 2005 EW256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
245355 2005 EL263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245356 2005 EY265 13/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
245357 2005 EN270 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
245358 2005 EF272 11/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,4 km MPC · JPL
245359 2005 EO272 01/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
245360 2005 EA281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
245361 2005 EH324 10/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
245362 2005 EC331 09/03/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
245363 2005 FW5 31/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,1 km MPC · JPL
245364 2005 FS6 30/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
245365 2005 FD14 19/03/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
245366 2005 GS 01/04/2005 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
245367 2005 GV5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245368 2005 GW18 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
245369 2005 GV31 04/04/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
245370 2005 GL39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
245371 2005 GR60 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
245372 2005 GS68 02/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
245373 2005 GH73 04/04/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
245374 2005 GY73 04/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
245375 2005 GU77 06/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
245376 2005 GC79 06/04/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
245377 2005 GH86 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
245378 2005 GD91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
245379 2005 GJ93 06/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
245380 2005 GT99 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
245381 2005 GO105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
245382 2005 GA108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
245383 2005 GS108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
245384 2005 GT109 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245385 2005 GZ111 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
245386 2005 GZ116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245387 2005 GG127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
245388 2005 GE129 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
245389 2005 GU130 08/04/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
245390 2005 GS131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245391 2005 GW134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
245392 2005 GC162 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245393 2005 GH162 15/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
245394 2005 GV163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
245395 2005 GQ166 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
245396 2005 GP171 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
245397 2005 GU172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
245398 2005 GW172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245399 2005 GQ178 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245400 2005 GQ182 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL