Danh sách tiểu hành tinh/238701–238800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238701 2005 EE327 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
238702 2005 ED328 13/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
238703 2005 FR4 31/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,9 km MPC · JPL
238704 2005 FO5 31/03/2005 Bergisch Gladbac Bergisch Gladbach Obs. 1,9 km MPC · JPL
238705 2005 GY9 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238706 2005 GF10 04/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
238707 2005 GZ10 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
238708 2005 GD15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
238709 2005 GT21 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
238710 Halassy 2005 GW21 04/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
238711 2005 GD35 02/04/2005 Needville Needville Obs. 3,5 km MPC · JPL
238712 2005 GH36 02/04/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
238713 2005 GQ37 02/04/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
238714 2005 GP40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
238715 2005 GQ44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
238716 2005 GM45 05/04/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
238717 2005 GO47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
238718 2005 GB55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
238719 2005 GO62 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
238720 2005 GB64 02/04/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
238721 2005 GC67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
238722 2005 GK76 05/04/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
238723 2005 GD79 06/04/2005 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
238724 2005 GT79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
238725 2005 GE82 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
238726 2005 GK82 04/04/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
238727 2005 GK86 04/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
238728 2005 GU86 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
238729 2005 GZ87 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
238730 2005 GT101 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238731 2005 GD105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238732 2005 GO108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
238733 2005 GS110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
238734 2005 GN116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238735 2005 GC118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
238736 2005 GT120 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
238737 2005 GM121 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
238738 2005 GY125 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
238739 2005 GJ128 12/04/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238740 2005 GS130 08/04/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
238741 2005 GX131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238742 2005 GQ134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
238743 2005 GV134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
238744 2005 GB141 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
238745 2005 GA144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238746 2005 GG150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238747 2005 GJ160 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238748 2005 GD164 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
238749 2005 GZ171 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238750 2005 GL174 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238751 2005 GG225 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
238752 2005 HF4 30/04/2005 Mayhill A. Lowe 5,4 km MPC · JPL
238753 2005 HY7 30/04/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
238754 2005 HN10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238755 2005 JA1 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
238756 2005 JY3 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238757 2005 JB15 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
238758 2005 JK16 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238759 2005 JY20 04/05/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
238760 2005 JP28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238761 2005 JW54 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
238762 2005 JK61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238763 2005 JT68 06/05/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238764 2005 JV81 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238765 2005 JJ82 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
238766 2005 JF85 08/05/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238767 2005 JV85 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
238768 2005 JD87 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
238769 2005 JL93 11/05/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238770 2005 JN93 11/05/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
238771 Juhászbalázs 2005 JB94 12/05/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
238772 2005 JZ94 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
238773 2005 JO97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
238774 2005 JM106 11/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
238775 2005 JV127 12/05/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
238776 2005 JR136 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
238777 2005 JO138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238778 2005 JB139 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
238779 2005 JF139 13/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
238780 2005 JD145 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
238781 2005 JD147 15/05/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238782 2005 JK147 15/05/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
238783 2005 JA150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238784 2005 JK151 03/05/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
238785 2005 JE162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238786 2005 JK162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
238787 2005 JX180 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
238788 2005 KX3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
238789 2005 KA9 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
238790 2005 KY9 30/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
238791 2005 KZ11 30/05/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
238792 2005 KU13 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
238793 2005 KE14 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
238794 2005 LO1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
238795 2005 LK4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238796 2005 LF10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238797 2005 LM21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
238798 2005 LZ21 09/06/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
238799 2005 LU22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238800 2005 LL27 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL