Danh sách tiểu hành tinh/235301–235400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235301 2003 UP91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235302 2003 UD93 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
235303 2003 UK94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235304 2003 UA96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235305 2003 UE97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
235306 2003 UM109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
235307 2003 UX112 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
235308 2003 UO114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235309 2003 UL122 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
235310 2003 UC126 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235311 2003 UY128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235312 2003 UL133 20/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
235313 2003 UJ134 20/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
235314 2003 UV140 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
235315 2003 UP144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
235316 2003 UV144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
235317 2003 UK165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235318 2003 UD171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235319 2003 UG173 20/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
235320 2003 UA175 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235321 2003 UA178 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
235322 2003 UM178 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
235323 2003 UU181 21/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
235324 2003 UM185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235325 2003 UF186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235326 2003 UY189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
235327 2003 UY191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
235328 2003 UA195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
235329 2003 UG196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235330 2003 UJ197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
235331 2003 UM198 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
235332 2003 UT199 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235333 2003 UE201 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
235334 2003 UK203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235335 2003 UO207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235336 2003 UT210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235337 2003 UY215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
235338 2003 UL216 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
235339 2003 UG222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235340 2003 UP224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235341 2003 UB238 23/10/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
235342 2003 UF242 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
235343 2003 UR242 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
235344 2003 UC248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
235345 2003 UL255 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
235346 2003 UH259 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235347 2003 UP260 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235348 2003 UQ266 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
235349 2003 UM268 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
235350 2003 UW268 28/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235351 2003 UD273 29/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
235352 2003 UN282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
235353 2003 UZ303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235354 2003 UP315 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
235355 2003 UE323 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
235356 2003 UZ329 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235357 2003 UH337 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
235358 2003 UJ343 19/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
235359 2003 US343 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235360 2003 UE359 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
235361 2003 UT365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235362 2003 UQ378 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
235363 2003 VU2 06/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
235364 2003 WU6 18/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
235365 2003 WF9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
235366 2003 WN11 18/11/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
235367 2003 WL20 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
235368 2003 WY23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
235369 2003 WZ23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
235370 2003 WX24 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235371 2003 WS27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235372 2003 WP37 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
235373 2003 WU38 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
235374 2003 WE39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235375 2003 WJ42 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235376 2003 WK44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235377 2003 WL44 19/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
235378 2003 WT48 19/11/2003 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
235379 2003 WY57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235380 2003 WL62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235381 2003 WK66 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
235382 2003 WV77 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
235383 2003 WE80 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
235384 2003 WQ81 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
235385 2003 WB83 20/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
235386 2003 WL83 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
235387 2003 WC96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
235388 2003 WG96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
235389 2003 WV96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
235390 2003 WG99 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
235391 2003 WT101 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
235392 2003 WS125 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
235393 2003 WF130 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
235394 2003 WX134 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
235395 2003 WS151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235396 2003 WH155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
235397 2003 WD161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235398 2003 WV162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
235399 2003 WN163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235400 2003 WE169 19/11/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL