Danh sách tiểu hành tinh/234101–234200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234101 1999 UK37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
234102 1999 UK42 28/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
234103 1999 UO52 31/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
234104 1999 UA57 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234105 1999 VP15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
234106 1999 VU39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
234107 1999 VP42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
234108 1999 VR82 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
234109 1999 VA116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
234110 1999 VL126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
234111 1999 VU130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234112 1999 VD167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234113 1999 VY167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234114 1999 VH186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234115 1999 VT218 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
234116 1999 VX224 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234117 1999 WZ12 26/11/1999 Ondřejov L. Kotková 3,9 km MPC · JPL
234118 1999 XO2 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
234119 1999 XZ2 04/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
234120 1999 XD23 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234121 1999 XJ51 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
234122 1999 XP111 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234123 1999 XJ130 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234124 1999 XM140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
234125 1999 XN219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
234126 1999 YQ15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
234127 1999 YQ23 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
234128 1999 YL24 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
234129 2000 AN129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234130 2000 BX32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
234131 2000 BY36 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
234132 2000 BL37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
234133 2000 CQ139 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
234134 2000 CO142 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
234135 2000 DJ11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
234136 2000 DT16 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234137 2000 DC59 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234138 2000 DC100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234139 2000 DE102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234140 2000 DE103 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234141 2000 EJ9 03/03/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
234142 2000 EA22 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234143 2000 EY44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234144 2000 ET50 11/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 3,3 km MPC · JPL
234145 2000 EW70 09/03/2000 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
234146 2000 EM101 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
234147 2000 FP 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
234148 2000 FF1 26/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234149 2000 FG4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
234150 2000 FO14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
234151 2000 FX18 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234152 2000 GK11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234153 2000 GL26 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234154 2000 GP62 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
234155 2000 GO150 05/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
234156 2000 GO165 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234157 2000 GE168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
234158 2000 HQ4 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
234159 2000 HB16 29/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234160 2000 HS72 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
234161 2000 HP82 29/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234162 2000 HM103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
234163 2000 JB86 02/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
234164 2000 KD2 26/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234165 2000 KF57 29/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
234166 2000 KD67 31/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
234167 2000 KV69 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234168 2000 LB 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
234169 2000 LR 02/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
234170 2000 LG22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
234171 2000 LB28 10/06/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
234172 2000 ND18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
234173 2000 NO18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
234174 2000 OJ2 28/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
234175 2000 OH36 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
234176 2000 OS54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
234177 2000 QZ1 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234178 2000 QW6 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234179 2000 QJ7 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234180 2000 QK15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234181 2000 QS16 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234182 2000 QT17 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234183 2000 QU46 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234184 2000 QT53 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234185 2000 QM70 28/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234186 2000 QB80 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234187 2000 QP80 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234188 2000 QN91 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234189 2000 QU94 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234190 2000 QM99 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234191 2000 QA126 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234192 2000 QU136 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234193 2000 QK140 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234194 2000 QS142 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234195 2000 QH153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234196 2000 QT156 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234197 2000 QE180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234198 2000 QN191 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234199 2000 QH203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234200 2000 QA205 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL