Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/233801–233900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233801 2008 UW113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233802 2008 UJ114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233803 2008 UH117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233804 2008 UX117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
233805 2008 US127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233806 2008 UO143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233807 2008 UK144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
233808 2008 UD145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233809 2008 UR148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
233810 2008 UR151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233811 2008 UN155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233812 2008 UW165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233813 2008 UM167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233814 2008 UF170 24/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
233815 2008 UK174 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233816 2008 US183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233817 2008 UC185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233818 2008 UA192 25/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
233819 2008 UB192 25/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
233820 2008 UG201 28/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
233821 2008 UC203 28/10/2008 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
233822 2008 UE203 28/10/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
233823 2008 UM208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
233824 2008 US211 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
233825 2008 UE240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233826 2008 UB242 26/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
233827 2008 UF244 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
233828 2008 UP244 26/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
233829 2008 UE248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233830 2008 UQ248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233831 2008 UO253 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233832 2008 UR262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233833 2008 UY266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233834 2008 UA267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233835 2008 UD274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233836 2008 UF277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233837 2008 UX277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
233838 2008 UY278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
233839 2008 UW288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
233840 2008 UZ291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233841 2008 UR296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233842 2008 UO303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233843 2008 UZ305 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233844 2008 UU307 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233845 2008 UK318 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233846 2008 UZ343 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233847 2008 UQ347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233848 2008 UV347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233849 2008 UH351 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233850 2008 UL354 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233851 2008 UG357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233852 2008 UC364 26/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
233853 2008 UU365 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233854 2008 UU367 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
233855 2008 VG2 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
233856 2008 VM3 03/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
233857 2008 VL13 07/11/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
233858 2008 VX13 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
233859 2008 VR15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
233860 2008 VL23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233861 2008 VG35 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
233862 2008 VL38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
233863 2008 VN42 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233864 2008 VO59 07/11/2008 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
233865 2008 VL70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233866 2008 VN76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
233867 2008 WK13 19/11/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
233868 2008 WH15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233869 2008 WE20 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233870 2008 WT22 18/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
233871 2008 WQ23 18/11/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
233872 2008 WW23 18/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
233873 2008 WG25 18/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
233874 2008 WL59 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
233875 2008 WT59 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
233876 2008 WB61 21/11/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
233877 2008 WY78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
233878 2008 WQ81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
233879 2008 WM91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
233880 Urbanpriol 2008 WF93 26/11/2008 Wildberg R. Apitzsch 3,4 km MPC · JPL
233881 2008 WO101 30/11/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
233882 2008 WR137 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233883 2008 XO5 03/12/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
233884 2008 XP10 01/12/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
233885 2008 XF11 01/12/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
233886 2008 XQ18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233887 2008 XC21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233888 2008 XZ22 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233889 2008 XH42 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233890 2008 XV53 01/12/2008 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
233891 2008 XA54 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233892 2008 YE4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
233893 Honthyhanna 2008 YW5 21/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 5,2 km MPC · JPL
233894 2008 YK29 27/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 5,0 km MPC · JPL
233895 2008 YF49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233896 2008 YB80 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
233897 2008 YJ127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233898 2008 YF135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
233899 2009 AB19 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233900 2009 AN24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL