Danh sách tiểu hành tinh/230701–230800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
230701 2003 UP79 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
230702 2003 UC93 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
230703 2003 UJ100 19/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
230704 2003 UX104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
230705 2003 UK120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
230706 2003 UQ130 19/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
230707 2003 UW132 19/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
230708 2003 UX133 20/10/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
230709 2003 UK134 20/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
230710 2003 UL138 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
230711 2003 US141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
230712 2003 UJ147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
230713 2003 UY150 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
230714 2003 UY152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
230715 2003 UC154 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
230716 2003 UO168 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
230717 2003 UG186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
230718 2003 UX187 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
230719 2003 UF189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
230720 2003 UW192 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
230721 2003 UA199 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
230722 2003 UD202 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
230723 2003 UO203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
230724 2003 UO246 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
230725 2003 UN247 24/10/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
230726 2003 US266 28/10/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
230727 2003 UJ279 27/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
230728 2003 UE316 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
230729 2003 US316 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
230730 2003 UM320 22/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
230731 2003 UO328 17/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
230732 2003 VJ2 04/11/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
230733 2003 VC4 14/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
230734 2003 WF1 16/11/2003 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
230735 2003 WO1 16/11/2003 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
230736 Jalyhome 2003 WV2 18/11/2003 Begues Begues Obs. 2,8 km MPC · JPL
230737 2003 WX7 18/11/2003 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
230738 2003 WO10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
230739 2003 WU11 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
230740 2003 WZ19 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
230741 2003 WF27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
230742 2003 WO27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
230743 2003 WM30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
230744 2003 WW34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
230745 2003 WM57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
230746 2003 WA66 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
230747 2003 WM75 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
230748 2003 WF102 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
230749 2003 WU111 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
230750 2003 WM118 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
230751 2003 WP132 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
230752 2003 WP134 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
230753 2003 WA159 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
230754 2003 WW163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
230755 2003 WT169 19/11/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
230756 2003 WV169 19/11/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
230757 2003 WK170 20/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
230758 2003 WP171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
230759 2003 WE183 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 6,0 km MPC · JPL
230760 2003 WG189 20/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
230761 2003 WV189 23/11/2003 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
230762 2003 WP192 23/11/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
230763 2003 XX1 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
230764 2003 XW12 13/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230765 Alfbester 2003 XN15 15/12/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 5,1 km MPC · JPL
230766 2003 XQ19 14/12/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
230767 2003 XH22 05/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230768 2003 XL35 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
230769 2003 YU10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
230770 2003 YV10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
230771 2003 YY23 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
230772 2003 YU25 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
230773 2003 YW56 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
230774 2003 YC63 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
230775 2003 YX71 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
230776 2003 YG74 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
230777 2003 YX104 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
230778 2003 YW118 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
230779 2003 YG127 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
230780 2003 YA139 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
230781 2003 YE139 28/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
230782 2003 YC145 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
230783 2003 YK145 28/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
230784 2003 YZ150 29/12/2003 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
230785 2003 YC152 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
230786 2003 YO167 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
230787 2004 BE13 17/01/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
230788 2004 BV47 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
230789 2004 BT81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
230790 2004 BT98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
230791 2004 BC107 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
230792 2004 BL114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
230793 2004 BQ139 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
230794 2004 BT148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
230795 2004 DW17 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
230796 2004 EJ 10/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
230797 2004 ED13 11/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
230798 2004 EF31 13/03/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
230799 2004 EV59 15/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
230800 2004 EO62 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL